Ανοίγει ο ΔΑΠΕΕΠ την πλατφόρμα για τους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ

Ανοίγει ο ΔΑΠΕΕΠ την πλατφόρμα για τους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ
Η πλατφόρμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί τη Δευτέρα 21/09/2020 και για διάστημα 45 ημερών
Με γνώμονα τόσο τον εξορθολογισμό του ενεργειακού κόστους των ενεργοβόρων βιομηχανιών όσο και τις επιταγές του νέου κανονιστικού πλαισίου που έχει θέσει το ΥΠΕΝ, ο ΔΑΠΕΕΠ ανοίγει τη Δευτέρα 21/09/2020 και για διάστημα 45 ημερών την πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαιούχων Μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ (e-Registry).

Η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΤΜΕΑΡ, όπως τονίζει ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιάννης Γιαρέντης, έρχεται να αναδείξει το πραγματικό ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογία υπολογιστικού νέφους αξιοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ και αποσκοπεί στη διαχείριση του υπολογιστικού φορτίου που προέρχεται αφενός από την υποβολή και αφετέρου την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής σε μειωμένος ΕΤΜΕΑΡ των δυνητικών δικαιούχων, για την περίοδο 2019-2028, εναρμονιζόμενο πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ, για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο θα τεκμαίρεται η επιλεξιμότητα των δυνητικών δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, άρα το Ηλεκτρονικό Μητρώο θα λειτουργεί σε ετήσια βάση και θα προσδιορίζεται διακριτά η Μοναδιαία Χρέωσή ΕΤΜΕΑΡ, με βάση ποσοτικούς δείκτες που θα υπολογίζονται από τα ιστορικά ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης τριετίας. Με βάση το Μητρώο, επίσης, η ΡΑΕ θα υπολογίζει με διαφάνεια και αμεροληψία τη Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ όλων των υπόλοιπων καταναλωτών στην ελληνική επικράτεια, εναρμονιζόμενη έτσι με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ, αλλά και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Κατηγορίες δικαιούχων

Τέλος, για τους ενδιαφερόμενους υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’3373/31.08.2019), δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ δύνανται να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών:

Κατηγορία Α: Βιομηχανικοί καταναλωτές, για καταναλώσεις τους που αφορούν επιλέξιμες δραστηριότητες, των οποίων οι κωδικοί NACE, περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 3 & 5 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014/C 200/01 της ΕΕ. (κατηγορίες Α.1-Α.4)

Κατηγορία Β: Καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας (Grand-fathering), οι οποίοι είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες ΥΤ ή ΜΤ ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης την 30.06.2014 και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Στην κατηγορία Β συμπεριλαμβάνονται:

1. Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης (κατηγορίες Β.1 & Β.2)

2. Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεση στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση (κατηγορία Β.3)

3. Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη Χαμηλή ή στη Μέση Τάση (κατηγορία Β.4).

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, σε αυτό τον σύνδεσμο.www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr