Πόση αιολική ενέργεια απαιτείται για την επίτευξη των στόχων για ανανεώσιμο υδρογόνο της ΕΕ ως το 2030;

Πόση αιολική ενέργεια απαιτείται για την επίτευξη των στόχων για ανανεώσιμο υδρογόνο της ΕΕ ως το 2030;
Απαιτείται παράλληλη οικονομική κλιμάκωση με τη σωστή νομοθεσία και πολιτικές για να επιτευχθούν οι στόχοι του ανανεώσιμου υδρογόνου

Κινητήριος μοχλός επίτευξης του στόχου της απανθρακοποίησης έως το 2050 θα είναι το ανανεώσιμο υδρογόνο, σύμφωνα με τη WindEurope. Αυτό βέβαια απαιτεί την ουσιαστική απορρόφηση αιολικής ενέργειας και την ανταγωνιστική απόδοση του κόστους.

Στη στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει το ρόλο του ανανεώσιμου υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω ηλεκτρόλυσης. Η στρατηγική προβλέπει 220-340 δισ. ευρώ για αύξηση και άμεση σύνδεση 80-120 GW αιολικής ενέργειας και ηλιακής ενέργειας με την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030.

Τα κράτη μέλη, όπως οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία και η Πορτογαλία, δείχνουν αυξανόμενη προθυμία να υποστηρίξουν το ανανεώσιμο υδρογόνο.
Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα βασικά εμπόδια.
Απαιτείται παράλληλη οικονομική κλιμάκωση με τη σωστή νομοθεσία και πολιτικές.
Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το επίπεδο ετοιμότητας των χωρών για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων  για την ενέργεια και το κλίμα το 2030.

Παρά τις γενικά καλές διατάξεις για την ηλεκτροδότηση, τα Σχέδια παραμένουν αδύναμα σε ορισμένα κρίσιμα σημεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την ανάλυσή μας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τα μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα και σχεδιασμούς δημοπρασιών.

Τι χρειάζεται μέχρι το 2030

Η Ευρώπη πρέπει να εγκαταστήσει τουλάχιστον 20 GW αιολικής ενέργειας ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία για να εκπληρώσει τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια 2030. Το 2019 η Ευρώπη εγκατέστησε μόνο 15,4 GW. γερμανική Προεδρία - ισχυρός υποστηρικτής του ανανεώσιμου υδρογόνου - διαδραματίζει τώρα κρίσιμο ρόλο στο να κατευθύνει τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν τα εθνικά τους σχέδια και να θέσει την ΕΕ σε καλό δρόμο για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της για ανανεώσιμα υδρογόνα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr