Απαντήσεις της ΡΑΕ για τον κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ του Απριλίου

Απαντήσεις της ΡΑΕ για τον κοινό διαγωνισμό ΑΠΕ του Απριλίου
Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή ανέρχεται σε 61,32€/MWh
Απαντήσεις δημοσίευσε η ΡΑΕ σε ερωτήματα τα οποία της απηυθύναν επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον κοινό διαγωνισμό του Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Γ.Θωμά, η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς διαμορφώθηκε στα 600 MW. Επομένως, αυξήθηκε κατά 100 MW, σε σχέση με την προκήρυξη της ΡΑΕ, για την εκχωρούμενη ισχύ.
Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή ανέρχεται σε 61,32€/MWh. Το επίπεδο ανταγωνισμού ορίζεται στο 40%.
Αναλυτικά η δημοσίευση της Αρχής:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 204/2020 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020), όπως ισχύει, με την οποία προκήρυξε τη διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, αναρτά τις απαντήσεις στα ερωτήματα, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, ως εξής:

Η Εταιρεία CLAM ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε) έχει στην κατοχή της τις κάτωθι Άδειες Παραγωγής που έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2015.

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 142/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 143/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 144/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 145/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 146/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 484/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 485/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 486/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 487/2011: 1,986ΜW Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 488/2011: 1,986ΜW

Με Αριθμό Σύμβασης Σύνδεσης ΑΔΜΗΕ 012/2012 για την Σύνδεση Δέκα (10) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ισχύος 19,86MW

Έχει η CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία [1/2020]?

Αν ναι, πρέπει να καταθέσει 10 αιτήσεις συμμετοχής για κάθε έναν από τους Φ/Β σταθμούς των 1,986ΜW παρόλο που συνθέτουν 1 φωτοβολταϊκό πάρκο με κοινό σημείο σύνδεσης?

Ποιο είναι το τέλος καταβολής τους τέλους συμμετοχής?

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.2, «Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», της παραγράφου Ι του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) προβλέπεται ότι: «6. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση

ισχύος της άδειας παραγωγής». Συνακολούθως, οι ανωτέρω άδειες παραγωγής έχουν παύσει αυτοδικαίως και ως εκ τούτου τα έργα δεν διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ των ανωτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν δύναται να λάβει μέρος στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία (υπ’ αριθ. 1/2020 Προκήρυξη) με τους υπό κρίση σταθμούς ΑΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1.5 της Προκήρυξης η συνολική εγκατεστημένη ισχύς συγκροτήματος τουλάχιστον δύο φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή στο Δίκτυο πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 20MW. Εν προκειμένω, δεν πληρείται η εν λόγω προϋπόθεση της Προκήρυξης.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της από 30/01/2020 Προκήρυξης (1/2020) (υπ’ αρ. απόφασης 204/2020 (ΦΕΚ 352/07-02-2020,Β’) θα θέλαμε να σας θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:


Η ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της ανάρτησε οδηγό εγγραφής κοινοπραξιών/συγκροτημάτων σταθμών ΑΠΕ για πρώτη φορά, ενώ στα Παραρτήματα της προκήρυξης δεν υπάρχει πρότυπο αίτησης ΥΔ για αυτήν την κατηγορία συμμετοχής εκτός από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο εταιρείες με πάνω από 1 ΦΒ πάρκο και συνολική ισχύ <20MW έκαστη εταιρεία (αλλά πάνω από 20MW αθροιστικά σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης) μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία συνολικά;

Πως θα συμπληρωθεί η αίτηση – ΥΔ σε αυτήν την περίπτωση και τι συμπληρωματική τεκμηρίωση απαιτείται δεδομένου ότι αναφέρονται στοιχεία εταιρείας, νομίμου εκπροσώπου, Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ κοκ;

Αν οι εταιρείες της κοινοπραξίας είναι ήδη εγγεγραμμένες με χρήστες στην πλατφόρμα της COSMOONE ξεχωριστά βάσει του ΑΦΜ τους, θα πρέπει να κάνουν και νέα εγγραφή ως κοινοπραξία; Δεν θα υπάρχει πρόβλημα να αναφέρονται και στην κοινοπραξία οι ίδιοι χρήστες/e-mail με κάποια από τις εταιρείες;

Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, και ειδικότερα το άρθρο 7, στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται μεταξύ άλλων να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, είναι Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και αποτελούν μέλος Συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον δύο Φ/Β σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος > 20 MW, εφόσον έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή στο Δίκτυο ή έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση στη διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204).

Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, και ειδικότερα τις παρ. 3.2, 3.8 – 3.10 και 11.2.1, ο Εκπρόσωπος, ήτοι το φυσικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει όλους τους Κατόχους σταθμών ΑΠΕ, των οποίων τα έργα συμμετέχουν με την ίδια Αίτηση Συμμετοχής ως Συγκροτήματα σταθμών με κοινό σημείο σύνδεσης ή ως Συγκρότημα σταθμών που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, υπογράφει και υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής- Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 1 της Προκήρυξης (σελ. 3338 επ., ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020). Ο εν λόγω Εκπρόσωπος ορίζεται από τον/τους Κάτοχο/Κατόχους σταθμών ΑΠΕ, βάσει του υποδείγματος της Απόφασης Οργάνου Διοίκησης του Παραρτήματος 2 της Προκήρυξης (σελ 3348 επ., ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Κατόχου Έργου του Παραρτήματος 1 (σελ. 3341 επ., ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020) υπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο- Κάτοχο σταθμού ΑΠΕ ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου- Κατόχου σταθμού ΑΠΕ. Συνεπώς, στην περίπτωση που υπάρχουν π.χ. πέντε (5) σταθμοί ΑΠΕ κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομισθούν τα επιμέρους δικαιολογητικά ανά νομικό πρόσωπο/ έργο [Υπεύθυνες Δηλώσεις Κατόχου Έργου του Παραρτήματος 1 (σελ 3341, ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020), νομιμοποιητικά, κλπ], δηλαδή όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο έργο, καθώς και στο φυσικό/νομικό πρόσωπο- Κάτοχο σταθμού ΑΠΕ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης «Στάδιο Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δικαιολογητικά συμμετοχής – Διαδικασία και περιεχόμενο», καθώς και στα Παραρτήματα.

Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη 1/2020, υποβάλλεται από τον Εκπρόσωπο σταθμού / σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το Παράρτημα 1, ο οποίος πραγματοποιεί και την εγγραφή στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της από 30/01/2020 Προκήρυξης (1/2020) (υπ’ αρ. απόφασης 204/2020 (ΦΕΚ 352/07-02-2020,Β’) θα θέλαμε να σας θέσουμε τo παρακάτω ερώτημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2. του Ν. 4643, («Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις») δίνεται η δυνατότητα οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μετά την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να πραγματοποιούν συναλλαγές στις Αγορές χωρίς να συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.

Συνεπώς αν ένας Συμμετέχοντας πετύχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και παραδώσει τις αντίστοιχες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, αλλά στην συνέχεια αποφασίσει να συμμετάσχει απευθείας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς να υπογράψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, θα λάβει πίσω τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης;

O εκάστοτε Επιλεγείς Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ, έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί το πλαίσιο συμμετοχής του στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα όλους τους όρους της Προκήρυξης συμπεριλαμβανομένων των όσων αφορούν την Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης (παράγραφος 11.2.6.2).

Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της από 30/01/2020 Προκήρυξης (1/2020) (υπ’ αρ. απόφασης 204/2020 (ΦΕΚ 352/07-02-2020,Β’) θα θέλαμε να σας θέσουμε τo παρακάτω ερώτημα:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4893 (31/12/2019), Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το τυπικό κόστος ανάπτυξης μονάδας Φωτοβολταικού Πάρκου για το 2020 ορίζεται 552€/kW. Συνεπώς, δεν πρέπει να αναθεωρηθεί το ποσό των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, το οποίο στηρίζεται στο τυπικό κόστος;

Σύμφωνα με την Προκήρυξη: «για την επίτευξη των στόχων του Νόμου, είναι αναγκαία η δέσμευση των συμμετεχόντων για τη συνέχιση της συμμετοχής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διεξαγωγή της ανταγωνιστικής διαδικασίας και να μην αλλοιώνονται τα αποτελέσματά της. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή από τους συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Προκήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Συναφώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερα δυνατή και σε κάθε περίπτωση έγκαιρη υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά συνέπεια η αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης και η μέσω αυτής επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου. Δεδομένου ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της έγκαιρης ενεργοποίησης έκαστου έργου, η εν λόγω εγγυητική υποβάλλεται ανά σταθμό ΑΠΕ, ανεξάρτητα αν ο εν λόγω σταθμός συμμετέχει στην ανταγωνιστική διαδικασία μεμονωμένα ή από κοινού (ως μέλος Συγκροτήματος), σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Προκήρυξης. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 10 του άρθρου 131 του ν. 4495/2017, εφόσον δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών».

Στο πλαίσιο αυτό το ποσό των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης έχει οριστεί ποσοστιαία επί του συνόλου της επένδυσης κάθε έργου ΑΠΕ, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 1 της Προκήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αναθεώρησης ορισμένων παραμέτρων δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης 1/2020 και είναι θέμα που θα αντιμετωπιστεί ενδεχομένως σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της από 30/01/2020 Προκήρυξης (1/2020) (υπ’ αρ. απόφασης 204/2020 (ΦΕΚ 352/07-02-2020,Β’) παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση μεταβολής των Όρων Σύνδεσης και αναθεώρησης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και συνεπώς και της Εγγυητικής Επιστολής του Ν. 4152/2013, ο επιτυχών Συμμετέχοντας δύναται να αντικαταστήσει τα ως άνω έγγραφα.
Αναφορικά με τις αλλαγές που επηρεάζουν τους όρους σύνδεσης, σημειώνεται ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Διαχειριστών.

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην τρέχουσα Ανταγωνιστική Διαδικασία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και της έγκαιρης σύνδεσης του σταθμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 1 του άρθρου 1 της Προκήρυξης και βάσει της παρ. 16.4.. Συνεπώς για οποιαδήποτε αλλαγή ο εκάστοτε Επιλεγείς Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ οφείλει να ενημερώνει την Αρχή σύμφωνα με την παρ. 16.3.

Δείτε ΕΔΩ την ανάρτηση της ΡΑΕ

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr