Πειραιώς: Πολιτική εξυγίανσης με προβλέψεις 370 εκατ. για τον Covid - 19 στο α' τρίμηνο του 2020

Πειραιώς: Πολιτική εξυγίανσης με προβλέψεις 370 εκατ. για τον Covid - 19 στο α' τρίμηνο του 2020
Πειραιώς: Στα 30 εκατ. το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19
Σε πολιτική εξυγίανσης προχωρά η τράπεζα Πειραιώς παίρνοντας προβλέψεις 370 εκατ. για τον Covid - 19 στο α' τρίμηνο του 2020.
Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2020, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους €324εκατ.
Η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020.
Συνέπεια των ως άνω, τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους €232εκατ.
Η εμπροσθοβαρής αποτύπωση επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.
Σημειώνεται ότι η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση λόγω COVID-19 διαμορφώθηκε σε €370 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2020 (απομειώσεις και ζημίες εμπορικών συναλλαγών).
Καθαρά έσοδα από τόκους €360 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του 2020, σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €71εκατ. αυξημένα 3% σε ετήσια βάση.
Η τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έφτασαν τα €2,2δισ. μέχρι σήμερα, με €1,5 δισ. από τις αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας την αυξημένη πιστωτική ζήτηση.
Κατέγραψε επίσης εισροές καταθέσεων ιδιωτικού τομέα +€1,6 δισ. από τις αρχές Μαρτίου 2020. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €215 εκατ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19, διαμορφώθηκε στα €30 εκατ., από €23εκατ. το 1ο τρίμηνο 2019.
 
Χρήστος Μεγάλου, CEO: Η Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, βιώσαμε πρωτοφανείς εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και του lockdown που επιβλήθηκε σχεδόν σε κάθε οικονομία.
Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό θέμα με μεγάλη  επιτυχία μέχρι σήμερα.
Βρισκόμαστε τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης νέων τρόπων εργασίας και αλληλεπίδρασης, καθώς το lockdown σταδιακά αίρεται.
Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, ενώ οι πελάτες μας είχαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτή την πρώτη φάση συνεπειών.
Η υποστήριξη προς τους πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την Τράπεζα, η οποία διατήρησε όλες τις λειτουργίες της ανέπαφες καθ΄όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα €2,2δισ. κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (€4,9δισ. νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020). Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.
Επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική στις βασικές γραμμές του αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το 1ο τρίμηνο του 2020.
Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €243εκατ., 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το 1ο τρίμηνο του 2019.
Το αποτέλεσμα  αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων του COVID-19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση).
Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους €0,3δισ. το 1ο τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020.
Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.   
Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.  
Οι τάσεις της ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το 1ο τρίμηνο 2020, παρά τις δυσκολίες της αγοράς.
Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις. Ταυτόχρονα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους €7δισ. οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο- προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020.
Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500εκατ. τον Φεβρουάριο.
Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.  
Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού.
Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα.»        

Άμεσες & Αποφασιστικές Ενέργειες για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών του COVID-19

•    Πλήρως λειτουργικό δίκτυο καταστημάτων κατά τη διάρκεια του lockdown (526 μονάδες), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους υγείας και ασφάλειας
•    Λήψη όλων των συνιστώμενων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων: λειτουργικότητα τηλεεργασίας από την πρώτη μέρα του lockdown, εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, οδηγίες ασφάλειας και υγείας  
•    Προληπτική επικοινωνία με τους πελάτες που έχουν πληγεί, παρέχοντας στοχευμένες λύσεις
•    Τα δάνεια σε αναστολή καταβολής οφειλών διαμορφώνονται σε €4,0δισ. μέχρι σήμερα. Η αναστολή παρέχεται σε επιλέξιμους πελάτες που δεν βρίσκονται σε καθυστέρηση
•    Ενεργός συμμετοχή στα κρατικά σχήματα υποστήριξης χρηματοδότησης. Περίπου 40% μερίδιο αγοράς στις συνολικές αιτήσεις του προγράμματος για το νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου «ΤΕΠΙΧ II»
•    Επιταχυνόμενη ψηφιακή διείσδυση, με 8 φορές αύξηση των εγγραφών στη winbank σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 94% των τραπεζικών συναλλαγών εκτελείται μέσω winbank σε σχέση με 88% το προηγούμενο έτος

Κύριες Οικονομικές Επιδόσεις 1ου 3μήνου 2020

•    Καθαρά έσοδα από τόκους €360εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση
•    Καθαρά έσοδα από προμήθειες €71εκατ., +3% σε ετήσια βάση
•    Εκταμιεύσεις νέων δανείων: €2,2δισ. μέχρι σήμερα, €1,5δισ. από τις αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας την αυξημένη πιστωτική ζήτηση
•    Ισχυρές πελατειακές σχέσεις: εισροές καταθέσεων ιδιωτικού τομέα +€1,6δισ. από τις αρχές Μαρτίου 2020
•    Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €215εκατ.
•    Επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19, στα €30εκατ., από €23εκατ. το 1ο τρίμηνο 2019
•    Η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση λόγω COVID-19 διαμορφώθηκε σε €370εκατ. το 1ο τρίμηνο 2020 (απομειώσεις και ζημίες εμπορικών συναλλαγών)
•    Η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους €324εκατ. Η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020. Συνέπεια των ως άνω, τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους €232εκατ. Η εμπροσθοβαρής αποτύπωση επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.  

Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου ΜΕΑ

•    Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,2%, δείκτης CET-1 στο 13,2%, pro-forma για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)
•    Κεφαλαιακό απόθεμα 3,4 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τις κεφαλαικές απαιτήσεις
•    Γρήγορη αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ, με χρήση LTRO ύψους €4δισ.
•    Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 131%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις 81%
•    Περιορισμένες εισροές ΜΕΑ το 1ο τρίμηνο 2020
•    Ληφθείσα προσφορά για την πώληση €0,6δισ χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Iris.  Υπογραφή για την πώληση €0,1δισ μη εξυπηρετούμενων δανείων 1ου tranche Trinity. Ολοκλήρωση πώλησης Forthnet δανειακού χαρτοφυλακίου στην BC Partners-owned United Group
•    Εντατική προετοιμασία για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ Phoenix και Vega συνολικού ύψους €7δισ.

Δυναμική των Κύριων Λειτουργιών της Τράπεζας

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σταθερά σε ετήσια βάση και μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση.
Τα δάνεια ύψους €1,3δισ. που εκταμιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς και οι αυξημένες εκταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019 συνετέλεσαν στην ανθεκτικότητα των εσόδων τόκων.
Το κόστος χρηματοδότησης (έξοδα τόκων) ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό, σημειώνοντας 14% μείωση σε ετήσια βάση και 11% σε τριμηνιαία βάση και αυτό παρά την έκδοση τίτλων Tier 2 στα μέσα του τριμήνου.
Παράλληλα, η σημαντική συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η χρήση του μηχανισμού LTRO της ΕΚΤ απορρόφησε το κόστος της νέας έκδοσης Tier 2.
Επιπλέον, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίσθηκε σε 23μ.β. το 1ο 3μηνο 2020, από 59μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) κατά το 1ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 239μ.β. από 248μβ το 1ο 3μηνο 2019 και 244μβ το 4ο 3μ.2019.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €71εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή κατά 3% σε ετήσια βάση, παρά την πτώση τους τον Μάρτιο 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.
Σε αυτή την ετήσια αύξηση σημαντική ήταν η συνεισφορά από το bancassurance και τη διαχείριση περιουσίας.
Η Τράπεζα κατέγραψε ζημιές ύψους €46εκατ. στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο εξαιτίας της μεταβλητότητας στις αγορές από την κρίση του COVID-19 στα τέλη Φεβρουαρίου 2020.
Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €227εκατ., περιλαμβάνοντας την προμήθεια διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, τα λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα κατά 7% σε ετήσια και 16% σε τριμηνιαία βάση.
Ο δείκτης  κόστους εξόδων προς έσοδα (εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 στο εμπορικό χαροφυλάκιο) διαμορφώθηκε στο 50% το 1ο 3μηνο 2020 έναντι 56% το 4ο 3μηνο 2019.
Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 11% ετησίως, καθώς η Τράπεζα δέχτηκε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΑ και της εθελουσίας εξόδου του έτους 2019.
Συνολικά, παραμένουμε εντός στόχων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων thw με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό κατά το 2020, μετά από επαναλαμβανόμενη μείωσή τους κατά 6% το 2019.
Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €185εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή €231εκατ. εξαιρουμένων των ζημιών του εμπορικού χαροφυλακίου που σχετίζονται με το COVID-19, από €214εκατ. πριν ένα χρόνο, με αύξηση κατά 8% ετησίως.
Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα τόκων συν τα καθαρά έσοδα προμηθειών μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €204εκατ., 3% υψηλότερα σε ετήσια βάση και 11% σε τριμηνιαία, αποδεικνύοντας την ισχύ των κύριων λειτουργιών της Τράπεζας.
Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2020, ανήλθαν σε €438εκατ. σε σύγκριση με €186εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.
Η σημαντική αύξηση των απομειώσεων το 1ο 3μηνο 2020 οφείλεται στην επαναξιολόγηση των μοντέλων του ΔΠΧΑ 9 ώστε να συμπεριλάβουν τα κατά πολύ δυσμενέστερα μακροοικονομικά σενάρια λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 260μ.β. από τις οποίες οι 192μβ σχετίζονται με το οργανικό κόστος, ενώ οι 68μβ με την επίπτωση του COVID-19 (όχι ετησιοποιημένη).
Οι προβλέψεις για άλλα στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε €72εκατ., επίσης περιλαμβάνοντας τις συνέπειες του COVID-19.
Το πρό φόρων αποτέλεσμα  του Ομίλου κατά το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθε σε ζημία €340εκατ. έναντι προ φόρων κερδών €23εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, εξαιρουμένων των συνεπειών του COVID-19, τα προ-φόρων κέρδη ανήλθαν σε €30εκατ. έναντι €23εκατ. το 1ο 3μηνο 2019. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία ύψους €232εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €14εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.
Σημειώνεται η επίπτωση λόγω COVID-19 για το 1ο 3μηνο 2020 ανέρχεται σε €370 εκατ.  (€324 εκατ.  απομειώσεις και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα €46 εκατ.). Οι αντίστοιχες επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ανέρχονται σε €351 εκατ., εξαιρουμένου του κέρδους € 19 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στα χρηματοοικονομικα έσοδα την περίδοο 01.01.20-21.02.20.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού: Πιστωτική Επέκταση κι Ισχυρή Ρευστότητα

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €46,7δισ. στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020, με αύξηση κατά 7% ετησίως.
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €1,4δισ. από την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Το κόστος των συνολικών καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται το 1ο τρίμηνο 2020 σε 24μβ έναντι  33μβ το 4ο τρίμηνο του 2019.
Η βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει την Τράπεζα περισσότερο προσεκτική σε θέματα κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά της να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των εξόδων τόκων.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ενισχύθηκε το 1ο  3μηνο 2020 στα €2,4δισ. στις 31 Μαρτίου 2020 από το επίπεδο των €0,4δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, λόγω της απόφασης της Τράπεζας να επωφεληθεί από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και να αλλάξει τις θέσεις από διατραπεζικά repoς σε χρηματοδότηση LTRO από την ΕΚΤ.
Ως αποτέλεσμα, η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε σε €0,1δισ. στις 31 Μαρτίου 2020. Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητάς της (LCR) πάνω από την εποπτική απαίτηση του 100%, στο 131% στις 31 Μαρτίου 2020.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών ανήλθαν σε €48,7δισ. στα τέλη Μαρτίου 2020, και μετά από προβλέψεις στα €37,7δισ.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €0,4δισ. κατά το 1ο 3μηνο 2020 σε συγκρίσιμη βάση, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την άνοδο.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα €1,3δισ. το 1ο 3μηνο 2020 και €2,2δισ. μέχρι τα τέλη Μαϊου 2020, σε ευθυγράμμιση με την πορεία επίτευξης του στόχου των νέων εκταμιεύσεων ύψους €4,9δισ. το 2020.
Ο λόγος δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε στο 81% από 88% έναν χρόνο πριν, σηματοδοτώντας ότι  η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στη μετά COVID-19 εποχή και να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν στην αγορά.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2020 ήταν στο 13,2%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,2%.
Το αποτέλεσμα του 1ου τριμήνου, σε συνέχεια των αυξημένων απομειώσεων  λόγω της κρίσης του COVID-19, ήταν η κύρια αιτία της επιδείνωσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας στο 1ο τρίμηνο του 2020.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε 10,8% and 12,9% αντίστοιχα.
Τα ΜΕΑ ανήλθαν σε €24,1δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020 από €24,5δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο του 46%.

Αποφασιστική Aντιμετώπιση του COVID-19 για την Προστασία Όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών  

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας υπεύθυνα σύμφωνα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητάς της (ESG), συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19, καθώς και στο μετριασμό τυχόν σχετικών επιπτώσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις τράπεζες-μέλη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις Ελληνικές Αρχές και τις Εποπτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και της διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας.
Στις 17 και 19 Μαρτίου 2020, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών  ανακοίνωσε τη στήριξη σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που πλήττονται από την κρίση. Για την κατηγορία των φυσικών προσώπων, οι τράπεζες προσφέρουν αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους για διάστημα τριών μηνών, ενώ υφίσταται ενδεχόμενο επέκτασης της αναστολής για άλλο ένα τρίμηνο. Για τις πληγείσες επιχειρήσεις αντίστοιχα, οι τράπεζες προσφέρουν αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου ενήμερων δανείων για έξι μήνες.
Στις 20 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε κατάλογο με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του COVID-19.
Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες που έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από εκείνους που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, εντάσσονται στα μέτρα στήριξης κατά της πανδημίας που έχει εξαγγείλει η ελληνική κυβέρνηση. Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω κατάλογος είναι δυναμικός και έχει μεταβληθεί με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προβεί σε βαθμονόμηση των δυνητικών επιπτώσεων  στο ενήμερο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό της ύψους περίπου €15δισ., προερχόμενων από την επιβολή της αναστολής των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19. Ειδικότερα, επιχειρηματικοί πελάτες της Τράπεζας που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του εμπορίου, βιοτεχνίας και μεταποίησης, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ξενοδοχείων και εστίασης (περίπου 1/3 του ενήμερου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου) έχουν προσδιορισθεί ότι πλήττονται σε μεγάλο βαθμό και ενδέχεται να χρειασθούν, είτε προσφορά στοχευμένων λύσεων παροχής ρευστότητας για την κάλυψη των αναγκών τους, ή τν αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολυσίων).
Προς αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό τη στήριξη των πελατών της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά τόσο στην υλοποίοηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου τόσο μέσω της παροχής εγγύησης και επιδοτήσεων επιτοκίου, όσο και στην υλοποίηση των συμφωνηθεισών αναστολών καταβολών δόσεων κεφαλαίου.
Ειδικότερα, για την περίοδο από την έναρξη των προγραμμάτων έως το τέλος Μαΐου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη επικοινωνήσει με το 100% των πελατών μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων πελατών της και έχει εγκρίνει αιτήματα για αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,2δισ. δανειακών υποχρεώσεων επιχειρηματικών πελατών.  
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του νέου υπο-προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» με τίτλο Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου που απευθύνεται σε πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεχθεί το 37% των συνολικών αιτήσεων. Επίσης, στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιδότηση επιτοκίου σε υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις προς πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η Τράπεζα συμβάλλει με μερίδιο αγοράς 52% επί των συνολικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως σήμερα.
Παράλληλα, προτεραιότητα δίδεται από την Τράπεζα Πειραιώς σε φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, αυτοαπασχολήμενους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, η Τράπεζα, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους, έχει προβεί σε αναστολή καταβολής των δόσεών τους για διάστημα τριών μηνών, που αντιστοιχεί σε περίπου €1,8δισ. δανείων.
Ειδικότερα, για την περίοδο από την έναρξη των προγραμμάτων έως τα μέσα Μαΐου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εγκρίνει αναστολή καταβολής δόσεων έως €1,8δισ..   
Το lockdown συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακών καναλιών.
Οι πελάτες στηρίζουν και επωφελούνται από λύσεις που παρέχονται από τις ψηφιακές και κινητές υπηρεσίες της Τράπεζας. Κατά την περίοδο του lockdown καταγράφηκε εντυπωσιακός αριθμός νέων εγγραφών, ενώ συνολική οι ψηφιακές συναλλαγές αυξήθηκαν.
Από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού (20 αναπνευστήρες), οι οποίοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
Η Τράπεζα Πειραιώς προέτρεψε επίσης τους πελάτες της για να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια, χρησιμοποιώντας την online υπηρεσία «Pay & Save». Σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι πελάτες εξοικονόμησαν συνολικά €0,4εκατ. και η Τράπεζα προσέφερε το αντίστοιχο ποσό για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας.
Προκειμένου να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, η Τράπεζα Πειραιλως ανακοίνωσε τη διάθεση 26 εξοπλισμένων κατοικιών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για τη φιλοξενία καρκινοπαθών, καθώς και των συγγενών και συνοδών τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.
Το «Project Future» είναι μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, η οποία στηρίζει τους νέους που προσπαθούν να εισέλθουν σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα προσφέρει στους νέους υποψηφίους πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες και επιχειρηματικές επαφές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας στο μέλλον.
Η Τράπεζα φιλοξένησε το πρώτο μέρος του 4ου κύκλου κατάρτισης σε ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή 244 συμμετοχόντων.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υιοθετεί καθορισμένα πρωτόκολλα, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία προτείνονται για την πρόληψη και την προστασία των εργαζόμενων της, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την υγεία και την ασφάλειά του.
Το πρόγραμμα για την σταδιακή επιστροφή στο χώρο εργασίας είναι ευθυγραμμισμένο με επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες αποστάσεις ασφαλείας έχουν υιοθετηθεί, ενώ δράσεις και μέτρα έχουν καθοριστεί με σκοπό την διαχείριση της επισκεψιμότητας των πελατών στο δίκτυο καταστημάτων.
Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας εξ αποστάσεως, οι οποίες συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας εν μέσω της κρίσης, στοχεύοντας την επίτευξη της υψηλής απόδοσης και υπευθυνότητας των εργαζομένων.
Καινοτόμα κανάλια επικοινωνίας έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση σε όλες τις περιπτώσεις («Connected»).
Η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι υπό αναβάθμιση, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους. Το νέο περιβάλλον μάθησης της Τράπεζας ονομάζεται «Upgreat Digital Platform”.
Προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό σχετιζόμενο με επιχειρηματικά θέματα, εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε e-learning μαθήματα και σε εικονικές τάξεις για θέματα ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στο σπίτι.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σχέση με τις προκλήσεις της περιόδου με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Τέλος, η Τράπεζα εισήγαγε πρόγραμμα επιβράβευσης για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής στο δίκτυο καταστημάτων που βοήθησαν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της Τράπεζας κατά την περίοδο του lockdown.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υιοθετεί καθορισμένα πρωτόκολλα, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία προτείνονται για την πρόληψη και την προστασία των εργαζόμενων της, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την υγεία και την ασφάλειά του.
Το πρόγραμμα για την σταδιακή επιστροφή στο χώρο εργασίας είναι ευθυγραμμισμένο με επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες αποστάσεις ασφαλείας έχουν υιοθετηθεί, ενώ δράσεις και μέτρα έχουν καθοριστεί με σκοπό την διαχείριση της επισκεψιμότητας των πελατών στο δίκτυο καταστημάτων.
Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας εξ αποστάσεως, οι οποίες συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας εν μέσω της κρίσης, στοχεύοντας την επίτευξη της υψηλής απόδοσης και υπευθυνότητας των εργαζομένων.
Καινοτόμα κανάλια επικοινωνίας έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση σε όλες τις περιπτώσεις («Connected»).
Η ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι υπό αναβάθμιση, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους. Το νέο περιβάλλον μάθησης της Τράπεζας ονομάζεται «Upgreat Digital Platform”.
Προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό σχετιζόμενο με επιχειρηματικά θέματα, εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι σε e-learning μαθήματα και σε εικονικές τάξεις για θέματα ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στο σπίτι.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σχέση με τις προκλήσεις της περιόδου με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Τέλος, η Τράπεζα εισήγαγε πρόγραμμα επιβράβευσης για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής στο δίκτυο καταστημάτων που βοήθησαν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της Τράπεζας κατά την περίοδο του lockdown.

www.wolrdenergynews.gr

worldenergynews.gr