Προηγμένο τεχνολογικό «δίχτυ» προστασίας της άγριας πανίδας από την COSMOTE

Προηγμένο τεχνολογικό «δίχτυ» προστασίας της άγριας πανίδας από την COSMOTE
Οι στόχοι και οι δράσεις του περιβαλλοντικού έργου LIFE SAFE-CROSSING
Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκεται η βιοποικιλότητα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αρκετά είδη πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση. Ειδικότερα, οι οδικές υποδομές αποτελούν σημαντική αιτία θνησιμότητας για πολλά είδη πανίδας, καθώς και απειλή για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, λόγω της άμεσης θνησιμότητας που προκαλούν τα τροχαία δυστυχήματα και του φαινομένου φραγμού που περιορίζει την κυκλοφορία των πληθυσμών.

Το τετραετούς διάρκειας επιδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο SAFE CROSSING (https://life.safe-crossing.eu/), στο οποίο συμμετέχει η COSMOTE, στο πλαίσιο των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν οι οδικές υποδομές σε ορισμένα είδη ζώων υπό εξαφάνιση τα οποία εκπέμπουν SOS σε ότι αφορά την επιβίωσή τους: την καφέ αρκούδα (Ursus arctos marsicanus) και τον λύκο (Canis lupus) στην Ιταλία, τον ιβηρικό λύγκα (Lynx pardinus) στην Ισπανία, και την καφέ αρκούδα (Ursus arctos) στη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του Έργου σχετίζονται με τη μείωση/αποτροπή του κινδύνου σύγκρουσης οχημάτων με ζώα, τη βελτίωση/διευκόλυνση των μετακινήσεων των προστατευόμενων ζώων και την αύξηση της προσοχής των οδηγών προς αποφυγή των συγκρούσεων ΣΟΖ, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και πρακτικές όπως σύστημα πρόληψης «Σύγκρουσης Οχημάτων Ζώων» (ΣΟΖ), εικονικός φράκτης, εφαρμογές νευροεπιστήμης.Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Οι λύσεις που προσφέρει το έργο στις περιοχές παρέμβασης είναι σπουδαίες και ελπιδοφόρες. Υπολογίζεται μάλιστα πως μέσω του προγράμματος θα μειωθεί κατά περίπου 30% η ταχύτητα των οχημάτων και παράλληλα θα υπάρξει μείωση της τάξεως του 50% της θνησιμότητας των ζώων στις τέσσερις χώρες υλοποίησής του.

Η Ελληνική Συμμετοχή
Στην Ελλάδα, το έργο LIFE SAFE-CROSSING υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ, την Εγνατία Οδό και την COSMOTE.
Το έργο συντονίζεται από την Ιταλική εταιρεία συμβούλων AGRISTUDIO, ενώ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τεχνολογία Αρωγός της Βιοποικιλότητας
Το έργο SAFE-CROSSING έδωσε μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε η επίτευξη ενός σημαντικού περιβαλλοντικού στόχου, της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας –που αποτελεί και έναν από τους βασικούς Κοινοτικούς Περιβαλλοντικούς στόχους με ορίζοντα το 2020-, να επιδιωχθεί με αρωγό και μέσον την τεχνολογία και την καινοτομία.
Στο πλαίσιο του Έργου, αναπτύχθηκε από το Research & Development (R&D) του Ομίλου ΟΤΕ, μία ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, που αφορούν στην κυκλοφορία της πανίδας σε 45 περάσματα κατά μήκος 55 χιλιομέτρων της Εγνατίας Οδού. Πιο αναλυτικά, η εν λόγω λύση περιλαμβάνει ασύρματες (4G) κάμερες χαμηλής κατανάλωσης (τροφοδοτούμενες από φωτοβολταϊκά πάνελ), υποδομή cloud για αποθήκευση δεδομένων (φωτογραφίες, βίντεο, στατιστικά), καθώς και εργαλεία που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη -χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση:
• αναγνώριση και κατηγοριοποίηση της άγριας πανίδας και αποστολή συναγερμών (alerts), με τη χρήση των τεχνολογιών Artificial Intelligence, Machine Learning & Deep Learning,
• δημιουργία στατιστικών διέλευσης των ζώων,
• οπτικοποίηση των περασμάτων (σε χάρτη), των φωτογραφιών και των στατιστικών.
Στα πλεονεκτήματα της λύσης, περιλαμβάνονται το χαμηλό κόστος, η ευκολία στην εγκατάσταση, η δυνατότητα χρήσης σε επιπλέον εφαρμογές (π.χ., φυσικής ασφάλειας), η αυτοματοποίηση χειροκίνητων και χρονοβόρων διαδικασιών και η δραστική μείωση των επιτόπιων μεταβάσεων στις θέσεις παρακολούθησης, με αποτέλεσμα σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Είναι φανερό ότι μέσω της αποτελεσματικής και συστηματικής παρακολούθησης και καταγραφής της κίνησης των ζώων, η COSMOTE παρέχει τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς του Έργου να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις στα περάσματα (πχ. ενισχύσεις περίφραξης, αφαίρεση φυσικών εμποδίων), προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των ζώων και να προστατευτεί η δραστηριότητά τους.

Με τη συμμετοχή της στο LIFE SAFE-CROSSING, η COSMOTE επιβεβαιώνει ότι έννοιες όπως το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και η καινοτομία και τεχνολογική υπεροχή έχουν δεσπόζουσα θέση στην ατζέντα του Ομίλου ΟΤΕ.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr