Υπαγωγή 6.627 ωφελούμενων στον Β' Κύκλο του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II»

Υπαγωγή 6.627 ωφελούμενων στον Β' Κύκλο του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II»
Σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανέρχεται σε 105,3 εκατ. ευρώ.
Στη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής 6.627 ωφελούμενων στον Β' Κύκλο του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II», προχώρησε χθες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων, για το σύνολο των αιτήσεων που εγκρίθηκαν, ανέρχεται σε 105.322.702,28 ευρώ.
Οι Ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από το Δικαιούχο και αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στο κεφ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
Στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).

Ανάκληση υπαγωγής σε περίπτωση με τήρησης των όρων του προγράμματος

Όπως αναφέρει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτός ισχύει, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 13 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr