Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παραχώρηση της αποθήκης αερίου στην Καβάλα

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παραχώρηση της αποθήκης αερίου στην Καβάλα
Η υποδομή θα αναπτυχθεί υπό την μορφή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) και θα παραχωρηθεί για χρονικό διάστημα μέχρι 50 έτη
Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη δρομολόγηση από το ΤΑΙΠΕΔ της διαδικασίας παραχώρησης του εξανλτημένου κοιτάσματος στην Καβάλα, για τη μετατροπή του σε αποθήκη φυσικού αερίου, δίνει και επίσημα η δημοσίευση σήμερα στη Διαύγεια της σχετικής ΚΥΑ των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η υποδομή θα αναπτυχθεί υπό την μορφή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), από τον επενδυτή που θα επικρατήσει στον σχετικό διαγωνισμό του Ταμείου. Επίσης, η χρονική διάρκεια παραχώρησής της θα εκτείνεται έως 50 έτη.

Η αποθήκη θα λειτουργεί υπό καθεστώς ρυθμιζόμενης πρόσβασης Τρίτων (Regulated Third Party Access-rTPA), όπως αυτό θα εξειδικευτεί στον Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ και στα οικεία κανονιστικά κείμενα. Παράλληλα, η ΡΑΕ θα καθορίσει εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ «Ν.Καβάλας».

Ενδεικτικά στο πλαίσιο του κανονισμού τιμολόγησης θα αναφέρονται: α) η μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου, β) η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού τυχόν πρόσθετης απόδοσης (Premium WACC) στο πλαίσιο παροχής κινήτρων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, γ) η διάρκεια της ρυθμιστικής περιόδου, και δ) ο μηχανισμός πιθανής ανάκτησης μέρους του απαιτούμενου εσόδου μέσω διακριτής χρέωσης από την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 του Νόμου,όπως ισχύει.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατ’ ελάχιστον σε δύο στάδια, που περιλαμβάνουν (α) διαδικασία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και προεπιλογής υποψηφίων και (β) διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και επιλογής προτεινόμενου Παραχωρησιούχου του Έργου.

Ως προς τα κριτήρια προεπιλογής, στην Πρόσκληση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται στα τεύχη του Διαγωνισμού:

α) Χρηματοοικονομικά κριτήρια τα οποία αποδεικνύουν την χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων να υλοποιήσουν το Έργο.

β) Τεχνική ικανότητα: (αα) κατασκευής, ανάπτυξης και (ββ) εκμετάλλευσης και διαχείρισης, Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Οι υποψήφιοι δύνανται να στηρίζονται αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του Διαγωνισμού και σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.


worldenergynews.gr