10 εκατ. ευρώ από το ΥΠΑΝ σε πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων με διαχειριστή το ΚΑΠΕ

10 εκατ. ευρώ από το ΥΠΑΝ σε πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων με διαχειριστή το ΚΑΠΕ
Τα κεφάλαια θα προέλθουν κατά 25% από το ΠΔΕ και κατά 75% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Τη συγχρηματοδότηση με 10 εκατ. ευρώ, κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, του προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα» με διαχειριστή το ΚΑΠΕ, προβλέπει πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Η συγχρηματοδότηση, όπως ορίζεται στην Προγραμματική Συμφωνία, καλύπτεται κατά 75% (7,5 εκατ.) από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) της περιόδου 2014- 2021 και κατά 25% (2,5 εκατ.) από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συγχρηματοδότηση καλύπτει τη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) έως την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014- 2021, δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μείωσης του CO2

Οι στόχοι, το περιεχόμενο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης, οι προβλέψεις για τις διμερείς σχέσεις καθώς και ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση προσκλήσεων, επιλογής, ένταξης, χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων, επαλήθευσης δαπανών, παρακολούθησης υλοποίησης και δημοσιότητας ορίζονται στην Προγραμματική Συμφωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διαχειριστής του προγράμματος μεταξύ άλλων είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των μειώσεων των εκπομπών CO2 και της οικονομικής αποδοτικότητας των παρεμβάσεων όσον αφορά στη μείωση του CO2, καθώς και να υποβάλει έκθεση σχετικά με αυτές στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις του προγράμματος.

Επίσης, στην τελική έκθεση του Προγράμματος θα κάνει απολογισμό σχετικά με τον αντίκτυπο που είχαν και θα έχουν τα χρηματοδοτούμενα έργα στη διάδοση γνώσεων, αλλά και την προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τους φορείς υλοποίησης, μία προϋπόθεση είναι να διατηρούν στην κυριότητα τους κτίρια που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για περίοδο κατ’ ελάχιστον 5 ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου και ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα κτίρια προς όφελος των στόχων των έργου για την ίδια περίοδο,

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση κτιρίων που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για τουλάχιστον 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr