Τα σενάρια για νέα ρύθμιση κορωνο - εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφής μέρους των 47,5 δισ. χρεών

Τα σενάρια για νέα ρύθμιση κορωνο - εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφής μέρους των 47,5 δισ. χρεών
Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση των κορωνο εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα βρίσκεται σε επεξεργασία από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση των κορωνο-εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα βρίσκεται σε επεξεργασία από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς και το «σβήσιμο» παλιών χρεών τα οποία έχουν εντοπιστεί και θεωρούνται ως μη εισπράξιμα, ώστε να πέσει το κονδύλι χρεών κάτω από τα 47,5 δισ. ευρώ που είναι σήμερα.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΝ θα δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης -από την 1η Μαΐου 2021- σε έως 12 άτοκες ή σε έως 24 δόσεις των εισφορών των πληττόμενων κλάδων και επαγγελματιών.
Ηδη σε πολλές περιπτώσεις η καταβολή των εισφορών αυτών έχει «παγώσει» μέχρι 30-4-2021(εισφορές περιόδου Φεβρουαρίου-Μαϊου 2020).
Το «μοντέλο» των δόσεων, αναμένεται να έχει την ανάλογη αντιμετώπιση με τα χρέη προς το δημόσιο, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο μέχρι 12 δόσεις και μέχρι 2% για περισσότερες.
Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως στα 2,5 δισ. ευρώ των νέων καταγεγραμμένων ασφαλιστικών οφειλών δεν συμπεριλαμβάνονται τα κοντά 1,2 δισ. ευρώ τα οποία καλύπτει το κράτος στο πλαίσιο των πακέτων στήριξης της απασχόλησης.
Την ίδια ώρα εως τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις απαλλαγής από την... αλληλέγγυα ευθύνη στελεχών επιχειρήσεων για οφειλές (των επιχειρήσεων) προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, ως 31 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων από τους επαγγελματίες εκείνους που υπέβαλαν αίτηση προσδιορισμού έως 7 Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει προσδιοριστεί το χρέος τους για την περίοδο προ του 2017.
Διαγραφή των οφειλών
Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι διατάξεις του πτωχευτικού που αφορούν σε αναδιάρθρωση, καθώς και διαγραφή των οφειλών προς αυτούς.
Ήδη το θέμα έχει απασχολήσει πολλάκις την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας που θεωρεί το 70% των 45 δις ευρώ οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μη εισπράξιμο.
Και αυτό γιατί πρόκειται για οφειλές που δημιουργήθηκαν από πτωχεύσεις από το 2000 και έχουν αναζητηθεί χωρίς να εντοπιστούν –στις περισσότερες περιπτώσεις- δικαιούχοι με περιουσία προς κατάσχεση.
Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Εφόσον επιτευχθεί έγκριση σύμβασης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, κοινοποιείται προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον βαθμό που τους αφορά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
β. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο ή το Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, εφόσον ικανοποιούνται ως προς τους φορείς αυτούς σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν, τόσο ως προς το Δημόσιο όσο και ως προς το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το ποσό του 1.500.000 ευρώ,
ii. το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη, και
iii. το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71.
Στην περίπτωση αυτή, και με την επιφύλαξη των άρθρων 235 και 236 του Ποινικού Κώδικα, ουδείς υπάλληλος του δημοσίου τομέα υπό την έννοια του άρθρου 237Β του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την υπογραφή ή αποδοχή της παραχθείσας από το υπολογιστικό εργαλείο συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου.

Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

α. Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει:
1. την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε περισσότερες από διακόσιες σαράντα (240) δόσεις,
2. τη ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη ρυθμισθεί βάσει του παρόντος κεφαλαίου ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ,
3. την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα,
4. την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
5. την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
6. την ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.
Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο η τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.
Η διαγραφή των οφειλών της παρούσας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι κανόνες και περιορισμοί του άρθρου 22.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr