S&P: Επιβεβαιώνει σε ΒΒ- την αξιολόγηση της Ελλάδας, σταθερό παραμένει το outlook

S&P: Επιβεβαιώνει σε ΒΒ- την αξιολόγηση της Ελλάδας, σταθερό παραμένει το outlook
Ύφεση 9% το 2020, ανάκαμψη 6,8% το 2021
Σε «ΒΒ-» επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η S&P, χωρίς παράλληλα να μεταβάλει τις προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook).
Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη μας ότι οι σημαντικοί οικονομικοί πόροι της ελληνικής δημοσιονομικής πολι-τικής αντισταθμίζουν τους κινδύνους για την πιστοληπτική της ικανότητα που απορ-ρέουν από τις δυσμενείς οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Ο οίκος θα μπορούσε να υποβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν η οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικά ασθενέστερη από ό, τι περιμέναμε, διαβρώνοντας τα δημοσιονομικά αποθεματικά της κυβέρνησης και οδηγώντας σε σημαντική απόκλιση από τις τρέχου-σες δημοσιονομικές προβλέψεις.
Θα μπορούσε να αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις για την Ελλάδα εάν μειωθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και αντιστραφεί η σχετική διάβρωση των δημοσιονομικών επιδόσεων.
Θα μπορούσε επίσης να αναβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν τα NPEs στο εξασθενημέ-νο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας συρρικνωθούν σημαντικά, πράγμα που, κατά την άποψη του οίκου, θα ωφελήσει τη νομισματική μετάδοση.
Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας επωφελείται από τα σημαντικά δημοσιονομι-κά αποθεματικά της κυβέρνησης που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, χάρη στην πολύ ισχυρή δημοσιονομική του απόδοση, τη διατήρηση σημαντικών αποθεμά-των ρευστότητας στον ισολογισμό της κυβέρνησης την ευνοϊκή δομή δημόσιου χρέ-ους.
Η θέση χρηματοδότησης της κυβέρνησης ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω του προγράμματος PEPP της ΕΚΤ, ενώ η Ελλάδα αναμένεται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης 32 δισεκ. ευρώ (17% του ΑΕΠ του 2019), εκ των οποίων 19,3 δισεκ. ευρώ (10% του ΑΕΠ του 2019) σε επιχορηγήσεις.
Όσον αφορά τη λήξη και το μέσο κόστος των τόκων, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο πλεονεκτικά προφίλ χρέους όλων των κρατών.
Οι αξιολογήσεις περιορίζονται από το υψηλό εξωτερικό χρέος και το δημόσιο χρέος της χώρας και αμφισβητούν τη νομισματική μετάδοση, δεδομένων των μεγάλων NPEs στον τραπεζικό τομέα.

Θεσμικό και οικονομικό προφίλ

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την ύφεση με αρκετά δημοσιονομικά αποθεματικά και μέτρα νομισματικής πολιτικής.
Η πανδημία και οι επιπτώσεις της στην οικονομική δραστηριότητα θα οδηγήσουν σε απότομη κάμψη φέτος, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά περίπου 9% πριν από την ανάκαμψη το 2021.
Ο κίνδυνος που απορρέει από την εξέλιξη της πανδημίας παραμένει, ειδικά στον με-γάλο τουριστικό τομέα της Ελλάδας, απειλώντας έτσι τον ρυθμό της οικονομικής α-νάκαμψης.
Για να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, η κυβέρ-νηση ανακοίνωσε ένα αρκετά μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο, το οποίο βοήθησε από το ουσιαστικό απόθεμα ρευστότητας, τη συμφωνία για το NGEU.
Η πανδημία έχει περιορίσει τις καταναλωτικές δαπάνες και την οικονομική δραστη-ριότητα γενικότερα, παρά την πρόωρη επιτυχία στον περιορισμό της μετάδοσης κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος.
Ξεκίνησε μια ανάκαμψη δραστηριότητας σε σχήμα U, μετά την απόσυρση των περιο-ρισμών, με τη βιομηχανική παραγωγή να ανακάμπτει τον Ιούλιο του 2020 στο επίπε-δο του 2019, ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 21,5% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τον ρυθμό ανάκαμψης εξακολουθούν να υφίστανται, δεδο-μένης της εμφάνισης ενός δεύτερου κύματος κορωνοϊού στην Ελλάδα και των κύριων εμπορικών εταίρων της και πιθανών περαιτέρω κυβερνητικών περιορισμών.
Η ύφεση στην Ελλάδα έχει προκληθεί από συρρίκνωση σε όλα τα στοιχεία της συνο-λικής ζήτησης, δεδομένης της ταυτόχρονης επίδρασης της πανδημίας στην εξωτερική και την εγχώρια ζήτηση.
Ο οίκος αναμένει οι επενδύσεις και οι εξαγωγές να συρρικνωθούν σημαντικά φέτος, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον σημαντικό τουριστικό τομέα της χώρας.

Ανάκαμψη από το 2021

Ο αμερικανικός οίκος σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία να ωφεληθεί ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια από τους πόρους στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η Ελλάδα πρόκειται να λάβει επιχορηγήσεις 19,3 δισεκ. ευρώ έως το 2026 και είναι επιλέξιμη για δάνεια έως 12,7 δισεκ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσι-μα δάνεια μέσω του ταμείου SURE.
Εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να επιτα-χύνουν τη διαρθρωτική αλλαγή στην οικονομία και θα συμβάλουν στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, υπογραμμίζεται.
Το 2021 αναμένεται οικονομική ανάκαμψη, το μέγεθος της οποίας θα εξαρτηθεί κυ-ρίως από την αποκατάσταση της τουριστικής δραστηριότητας.
Τα επόμενα τρία χρόνια, αναμένεται η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας να ξεπερά-σει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού κατά κε-φαλήν ΑΕΠ.
Οι οικονομικές επιδόσεις θα παραμείνουν ισορροπημένες, τροφοδοτούμενες κυρίως από την εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές, αν και δεν αναμένεται οι εισπράξεις του τουρισμού από το 2021 να ανακάμψουν σε επίπεδα 2019.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε μια σταθερή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εν μέσω υψηλότερης απασχόλησης, μετά την πτώση του 2020. Τα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 2020, όπως η μείωση του φόρου προσωπικού εισοδήματος για άτομα με χαμηλό εισόδημα, η μείωση του φόρου ιδιοκτησίας , και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την πληρωμή καθυστερού-μενων φόρων, θα πρέπει να υποστηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
Η επενδυτική δραστηριότητα μειώθηκε το 2020, λόγω της πανδημίας και των αντιμέ-τρων και των επιπτώσεών τους στη ζήτηση και στα κέρδη των εταιρειών, αλλά ανα-μένεται να βελτιωθεί το 2021 παράλληλα με την αύξηση των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων.
Παρά την οικονομική ύφεση, η κυβέρνηση εμμένει στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεών της, διευκολύνοντας τα προγραμματισμένα έργα του ιδιωτικού τομέα, όπως η ανακα-τασκευή του χώρου όπου βρισκόταν στο παρελθόν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Τα περιουσιακά στοιχεία που θα ιδιωτικοποιηθούν περιλαμβάνουν το 30% του Διε-θνούς Αερολιμένα Αθηνών, το μερίδιο της Hellenic Petroleum, τη ΔΕΠΑ (τη δημόσια εταιρεία φυσικού αερίου), τις παραχωρήσεις στον αυτοκινητόδρομο Εγνατία και πε-ριφερειακά λιμάνια.
Δεδομένης της πανδημίας, η πρόοδος στην ατζέντα ιδιωτικοποιήσεων έχει επιβραδυν-θεί, αλλά αναμένεται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες και το 2021.

Οι οικονομικές προβλέψεις του οίκου για την Ελλάδα:
Image
Image

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr