Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τους συμψηφισμούς των χρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τους συμψηφισμούς των χρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
Για κάθε Διαχειριστή, μπορούν να γίνουν συμψηφισμοί και μεταξύ συγκεκριμένων διαφορετικών λογαριασμών, οι οποίοι καθορίζονται από την υπουργική απόφαση

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των Διαχειριστών απο τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω απόφαση υπογράφεται από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θωμά.

Για κάθε Διαχειριστή, ορίζονται δύο ομάδες λογαριασμών, με την πρώτη ομάδα να υπάγεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ν. 4643/2019, για συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων που είναι καταχωρισμένες στον ίδιο διακριτό λογιστικό λογαριασμό και αφορούν τον ίδιο δικαιούχο / υπόχρεο.

Στη δεύτερη ομάδα, περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί που υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4643/2019. Έτσι, αφορά τις περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων μεταξύ διαφορετικών λογιστικών λογαριασμών που τηρεί ο ίδιος Διαχειριστής, εφόσον όπως είναι φυσικό αφορούν τον ίδιο δικαιούχο/υπόχρεο.


Για τον ΑΔΜΗΕ, στην πρώτη ομάδα υπάγονται:

 1. (ΛΓ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβλημένων και Μη επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής.
 2. (ΛΠ-2) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης
 3. (ΛΔ) Λογαριασμός Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής.
 4. (ΛΠ-3) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό για την Παροχή Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής.
Στη δεύτερη ομάδα πελαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί του ΑΔΜΗΕ:

 1. ΛΓ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβλημένων και Μη επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής.
 2. (ΛΠ-2) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης.
 3. (ΛΔ) Λογαριασμός Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής.
 4. (ΛΠ-3) Λογαριασμός Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό για την Παροχή Επικουρικών και Λοιπών Υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται και το σκέλος των απαιτήσεων για την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής.
 5. (Λ-ΙΕ) Λογαριασμός Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας.

Για τον ΔΕΔΔΗΕ, η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει:

 1. (Λ-Α/ΜΔΝ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αγοροπωλησίας Ενέργειας για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων).
 2. (Λ-Ζ/ΜΔΝ) Ειδικός Λογαριασμός για Μονάδες ΑΠΕ ΣΗΘΥΑ, για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων).
 3. (Λ-Η/ΜΔΝ): Ειδικός Λογαριασμός για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας («ΥΚΩ»).

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται οι κάτωθι λογαριασμοί του ΔΕΔΔΗΕ:

 1. (Λ-Α/ΜΔΝ) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αγοροπωλησίας Ενέργειας για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)
 2. (Λ-Ζ/ΜΔΝ) Ειδικός Λογαριασμός για Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)
 3. (Λ-Η/ΜΔΝ): Ειδικός Λογαριασμός για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας («ΥΚΩ») για το σύνολο των καταχωριζόμενων σε αυτόν απαιτήσεων (χρεώσεων και πιστώσεων)
 4. Λογαριασμός Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας.
 5. Λογαριασμός ενοικίου χρήσης ΕΔΔΗΕ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας.
 6. Λογαριασμός Έργων Ανάπτυξης Δικτύου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας

Για τον ΔΑΠΕΕΠ, η πρώτη ομάδα είναι:

 1. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ2 Υπολογαριασμός Ενισχύσεων, κατά το σκέλος που αφορά τον Ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού.
 2. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ1: Υπολογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το σκέλος που αφορά Αποκλίσεις Παραγωγής.

Στη δεύτερη ομάδα, ανήκουν οι κάτωθι λογαριασμοί του ΔΑΠΕΕΠ:

 1. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ1: Υπολογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το σκέλος που αφορά Αποκλίσεις Παραγωγής
 2. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ»)κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ2 Υπολογαριασμός Ενισχύσεων, κατά το σκέλος που αφορά την επιβολή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων -ΕΤΜΕΑΡ.
 1. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, κατά το σκέλος που αφορά Δαπάνη Φωτοβολταϊκών σε Στέγες.
 2. (ΛΓ) Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ») κατά το Άρθρο 143 του ν. 4001/2011, Λ-Γ2 Υπολογαριασμός Ενισχύσεων, κατά το σκέλος που αφορά Αντιστάθμιση Δικαιωμάτων Ρύπων.
 3. Ειδικός λογαριασμός παροχής ενίσχυσης λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 (Β' 1936, ως ισχύει).

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την ΚΥΑ
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr