Τέρνα Ενεργειακή: Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Τέρνα Ενεργειακή: Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή
Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, ενέκρινε η σημερινή (5/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τέρνα Ενεργειακή.
Ειδικότερα, συνήλθε σήμερα, 5/6/2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 163 Μέτοχοι κομιστές 94.676.363 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,11 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 94.583.443 υπέρ (99,90 % επί των παρισταμένων) και αποχή 92.920 (0,10 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2018 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 90.380.545 υπέρ (95,46 % επί των παρισταμένων) και 4.295.818 κατά (4,54 % επί των παρισταμένων), η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, καθότι πληρείται ο όρος της αυξημένης πλειοψηφίας (80%) επί του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου.
Εγκρίθηκε, με ψήφους 90.751.712 υπέρ (95,85 % επί των παρισταμένων) και 3.924.651 κατά (4,15 % επί των παρισταμένων), η καταβολή αμοιβών, κατ' εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη των Επιτροπών για τη χρήση 2018, συνολικού ποσού 700.000 €, από τα φορολογηθέντα κέρδη της Εταιρείας.
Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 94.219.379 υπέρ (99,52 % επί των παρισταμένων) και 364.064 κατά (0,38 % επί των παρισταμένων) και αποχή 92.920 (0,10 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2018 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη, Γεωργίου Κούβαρη (από 25/9/2018), Gagik Apkarian, Νικολάου Καλαμαρά (μέχρι 25/9/2018) και Γεωργίου Μέργου.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 94.219.379 υπέρ (99,52 % επί των παρισταμένων) και 364.064 κατά (0,38 % επί των παρισταμένων) και αποχή 92.920 (0,10 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.
Θέμα 5ο: Εκλέχθηκε, με ψήφους 93.861.693 υπέρ (99,14 % επί των παρισταμένων) και 814.670 κατά (0,86 % επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα, με ψήφους 94.676.363 υπέρ, την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 87.289.328 υπέρ (92,20 % επί των παρισταμένων) και 6.484.581 κατά (6,85 % επί των παρισταμένων) και αποχή 902.454 (0,95 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την εναρμόνιση των άρθρων του Καταστατικού, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 καθώς και το πλήρες νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι τα άρθρα, Άρθρο 1: Σύσταση – Επωνυμία, Άρθρο 2: Έδρα, Άρθρο 3: Σκοπός, Άρθρο 4: Διάρκεια, Άρθρο 5 παρ. 1: Μετοχικό Κεφάλαιο, Άρθρο 14: Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Άρθρο 21: Λήψη Αποφάσεων και Άρθρο 25: Εταιρική Χρήση, παρέμειναν ως είχαν καθώς δεν έχρηζαν αναπροσαρμογής.
Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 94.542.306 υπέρ (99,86 % επί των παρισταμένων) και 134.057 κατά (0,14 % επί των παρισταμένων), νέα Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μιχαήλ Γουρζή, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και κ. Νικόλαο Καλαμαρά, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3016/2002. Τόσο ο κ. Μέργος όσο και ο κ. Καλαμαράς διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και όλα τα μέλη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα εκλεγέντα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.
Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και ενημέρωσε τους Μετόχους ότι, η κατά 100 % θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», μελετά την έκδοση ενός νέου Ομολογιακού Δανείου, ύψους 120 έως 150 εκ. €, για την αναχρηματοδότηση του από 12/7/2017 υφιστάμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, το οποίο διαπραγματεύεται στην Οργανωμένη Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της άσκησης του Δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής (call option), σύμφωνα με τους Όρους έκδοσής του, καθώς και για την άντληση ρευστότητας που θα συμβάλλει στην υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr