Οι ωφέλειες του Ελλάκτωρα από την απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος και οι διεθνείς προοπτικές

Οι ωφέλειες του Ελλάκτωρα από την απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος και οι διεθνείς προοπτικές

Η βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου αποτέλεσε βασική δέσμευση της νέας διοίκησης υπό τους αδελφούς Καλλιτσάντση

Η απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκτιμάται σαν μια κίνηση που βοηθά σημαντικά τον όμιλο να ενισχύσει την προσπάθεια επιστροφής στην κερδοφορία με θετικές ταμειακές ροές και προφανή φορολογικά πλεονεκτήματα.
Έτσι ο Ελλάκτωρ παίρνει ένα
EBITDA της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, που για το 9μηνο μόνο ήταν στα 33 εκατ ευρώ, στοιχείο που αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια αναστροφής του ζημιογόνου αποτελέσματοςπου θα έχει ο πρώτος το 2018.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ονομαστικής αξίας €1,03 για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛΤΕΧ  Άνεμος
ονομαστικής αξίας €0,30.
Κατά συνέπεια η τιμή θα διαμορφωθεί με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής 28/12 στα 1,67 για τον Ανεμο, 3 σεντς δηλαδή χαμηλότερα από την τιμή με την οποία είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Με την κίνηση αυτή, εξάλλου, η ΕΛΤΕΧ Άνεμος ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της και στο εξωτερικό.
Όπως είναι γνωστό στις 28 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η αλλαγή της εταιρικής δομής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.
Σε πρώτο επίπεδο αποφεύγεται η πώληση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, όπως σχεδίαζε η προηγούμενη διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και παράλληλα ενισχύεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Ειδικά δε για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, διαμορφώνονται οι συνθήκες περεταίρω ανάπτυξης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Έχοντας πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, διατηρώντας την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα και διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, αφού είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, η ΕΛΤΕΧ Άνεμος μπορεί πλέον να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και να προχωρήσει στην ανάληψη έργων EPC εκτός Ελλάδος.

Για τους μετόχους της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, η απορρόφηση αλλάζει τα δεδομένα καθώς κλείνει η περιόδος κατά την οποία είχαν να κάνουν με μια εταιρία της αιολικής ενέργειας και εντάσσονται σε ένα εταιρικό σχήμα που είναι ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με όλα τα οφέλη αλλά και τα ρίσκα στα οποία υπόκειται.
Για τον Ελλάκτωρα η κίνηση αυτή ασφαλώς και είναι σε θετική κατεύθυνση, καθώς ξεκαθαρίζει τις δομές που πρέπει να έχει μια εισηγμένη για να απευθύνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους θεσμικούς επενδυτές.
O Άνεμος με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 30.9.2018 έχει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21,68 εκατ ευρώ και καθαρή θέση 150 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα συνολικές υποχρεώσεις δανείων 208 εκατ και δείκτη μόχλευσης 55,37%.
Ο Ελλάκτωρ αλλάζει ουσιαστικά την φυσιογνωμία του, υλοποιώντας τις εξαγγελίες της δίοκησης Καλλιτσάνστη που στόχευσε εξαρχής να δώσει έμφαση στον ενεργειακό τομέα και όχι να τον εκποιήσει όπως επέμενε η πλευρά Κούτρα όταν είχε τον έλεγχο του ομίλου.

Υλοποίηση δέσμευσης από τη νέα διοίκηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι η βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν βασική δέσμευση της νέας Διοίκησης Καλλιτσάντση και υπερψηφίστηκε από τους μετόχους του Ομίλου στη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου.
Έξι μήνες μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Διοίκηση Καλλιτσάντση ολοκλήρωσε την ενδελεχή αξιολόγηση όλων των πιθανών σεναρίων αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής και προχωρά στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Υπενθυμίζεται ότι κεντρική δέσμευση της νέας Διοίκησης Καλλιτσάντση ήταν η μη πώληση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, ώστε να μην απωλέσει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με ουσιαστική συνεισφορά στην ενδυνάμωση του ομίλου.
Η απορρόφηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που η θυγατρική εταιρεία αιολικής ενέργειας προσέφερε στον Όμιλο μέχρι τώρα ως ξεχωριστή εταιρεία και να ενσωματωθούν στη νέα οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση.
Με άλλα λόγια, αν η ΕΛΤΕΧ Άνεμος είχε πουληθεί όπως επεδίωκε η προηγούμενη διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα εξασφάλιζε ένα πρόσκαιρο τίμημα και μια ένεση ρευστότητας, ενώ μέσω της συγχώνευσης της ΕΛΤΕΧ Άνεμος με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο όμιλος διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο και ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση μέσα στο 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών κλπ.

Οικονομίες κλίμακας και αμοιβαία οφέλη

Αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, αλλά κι εξοικονομήσεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων αλλά και φορολογίας, που προφανώς θα επηρεάσουν θετικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου.  
Πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή κίνηση για τους μετόχους και των δύο εταιρειών, καθώς σε ότι αφορά στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον Όμιλο, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της.
Σύμφωνα με την παρουσίαση προς το επενδυτικό κοινό που αναρτήθηκε μετά την ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα βήματα με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 30 Ιουνίου 2019:
•    Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion)
•    Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.
•    Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
•    Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
•    Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛΤΕΧ Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.
Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αντίστοιχα για την ΕΛΤΕΧ Άνεμος οι εταιρείες NBG Securities ΑΕΠΕΥ και Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος.

www.worldenergynews.gr