ΥΠΕΝ: Εθνικό Διαχειριστικό Σχέδιο Λυμάτων για τους οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας

ΥΠΕΝ: Εθνικό Διαχειριστικό Σχέδιο Λυμάτων για τους οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας
Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη
Προκειμένου να ολοκληρώσει η χώρα τις υποδομές διαχείρισης λυμάτων των οικισμών και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ κρίθηκε σκόπιμο να συγκροτηθεί και να εφαρμοστεί ένα «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων», που θα αφορά στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (άνω των 2.000 κατοίκων) .
Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε προστασία της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και τους αντίστοιχους υδροφορείς, τα ύδατα κολύμβησης και γενικά τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής.


Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, επειδή παρέχει ένα πολύ σαφές και αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ, που σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπει την επιβολή προστίμων για όλους τους μη συμμορφούμενους οικισμούς.

Το Εθνικό αυτό Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο θα συντίθεται από 13 Περιφερειακά Σχέδια, θα μπορέσει να εξασφαλίσει :

·         Τη χρηματοδότηση όλων των ώριμων έργων για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα

·         Την ωρίμανση εκείνων των έργων που δεν έχουν ετοιμότητα χρηματοδότησης, μελετών και αδειοδοτήσεων.

·         Την καλή λειτουργία των ΕΕΛ και των ΔΑ, με βάση την κοινοτική Οδηγία.

Ο αποτελεσματικός συντονισμός και  η υποστήριξη του έργου εξασφαλίζεται από ένα συντονιστικό κέντρο με ευθύνη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης, αλλά και τη συμμετοχή των συλλογικών φορέων των Περιφερειών (ΕΝΠΕ), δήμων (ΚΕΔΕ) και ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ). Το συντονιστικό αυτό κέντρο πήρε τη μορφή της Κοινής Επιτροπής μιας Προγραμματικής Σύμβασης.
Το συντονιστικό αυτό όργανο κρίθηκε σκόπιμο να υποστηρίζεται από μία επιχειρησιακή ομάδα, η οποία,  θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες και θα διευκολύνει ιδίως τους δικαιούχους των έργων – αρμόδιους Δήμους και ΔΕΥΑ προκειμένου να επιλύονται έγκαιρα όλα τα τυχόν προβλήματα εμπλοκών και προβλημάτων που θα έθεταν σε κίνδυνο τον τελικό στόχο. Το όργανο αυτό πήρε τη μορφή Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

www.worldenergynews.gr