Ενστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην εισήγηση της ΡΑΕ για τη μεθοδολογία του εσόδου από τη διανομή

Ενστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην εισήγηση της ΡΑΕ για τη μεθοδολογία του εσόδου από τη διανομή
Τρία κρίσιμα σημεία καταδεικνύει ο ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της η ΡΑΕ στο τελικό κείμενο
Σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας που θέτουν σε κίνδυνο τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό αλλά και την προσέλκυση επενδυτών στο πλαίσιο της διακηρυγμένης από την κυβέρνηση πολιτικής για την ιδιωτικοποίηση του 49% του Διαχειριστή, διαπιστώνει ο ΔΕΔΔΗΕ στην πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου και των μηχανισμών κινήτρων που τη συνοδεύουν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σχολιάζοντας την πρόταση της ΡΑΕ σημειώνει κατ΄ αρχήν ότι στο υπό διαβούλευση κείμενο έχουν ενσωματωθεί σε πολύ μικρό βαθμό οι θέσεις και οι προτάσεις του. Παράλληλα εκφράζει δυσαρέσκεια, καθώς διαπιστώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πρόταση της ΡΑΕ σε σχέση με όσα είχαν συζητηθεί προ της διαβούλευσης, αλλά και διότι δεν δίνεται παράταση στη διαβούλευση όπως έχει ζητήσει.

Προβλέψεις που χρήζουν προσοχής

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΔΕΔΔΗΕ στην επιστολή του προς τη ΡΑΕ, την οποία υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, «η μεθοδολογία για το Επιτρεπόμενο και το Απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ σε συνδυασμό με την ιδιότητα της ΔΕΗ ΑΕ ως κύριο των παγίων, είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον της θυγατρικής και κατ’ επέκταση της μητρικής, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του κύριου μετόχου για την μερική ιδιωτικοποίησή της.

Είναι προφανές ότι στην πρόταση εισάγονται νέες προβλέψεις και διατάξεις οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και προσοχής – κύριος λόγος για τον οποίο ζητήθηκε παράτασή της ώστε να αναλυθούν οι σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με συζητήσεις προ της διαβούλευσης η οποία προς έκπληξή μας δεν δόθηκε».

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρεις βασικές αρχές που θα του εξασφαλίσουν το ρόλο που του αναλογεί αλλά και το εύλογο έσοδο που θα προσελκύει επενδυτές με μακροχρόνιο ορίζοντα. Οι τρεις αυτές αρχές σύμφωνα με το ΔΕΔΔΗΕ είναι οι εξής:

- Σταθερότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο και κίνητρα για την προώθηση έργων εκσυγχρονισμού και καινοτομίας.
- Απλότητα που καθιστά το καινούργιο πλαίσιο κατανοητό και εύκολα εφαρμόσιμο.
- Εύλογη απόδοση για τις πολλές και σύνθετες επενδύσεις για να αναπληρωθούν οι μειωμένες επενδύσεις της τελευταίας 10-ετίας.

Τα κρισιμότερα σημεία

Τα κρισιμότερα σημεία, που σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν από τη ΡΑΕ στην τελική διαμόρφωση του κειμένου αφορούν:

• Το Ρυθμιζόμενο Επιτόκιο Απόδοσης (WACC)
Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ παρά το γεγονός ότι αρχική θέση της ΡΑΕ ήταν η διαμόρφωση σταθερού WACC σε όλη τη διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου, η ενσωμάτωση του CRP (country risk) οδήγησε σε απαλοιφή της σχετικής πρόβλεψης για ενιαίο WACC.
Ο Διαχειριστής προτείνει την επαναφορά της πρόβλεψης για ενιαία τιμή WACC για όλα τα έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου Διανομής ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα, ενώ σημειώνει ότι αρκετές παράμετροι υπολογισμού του επιτοκίου απόδοσης ορίζονται με πολύ γενικό τρόπο ή εναλλακτικές προσεγγίσεις δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα.

• Λειτουργικές Δαπάνες
Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ οι λειτουργικές δαπάνες διακρίνονται σε ελεγχόμενες και μη, με ταυτόχρονες προβλέψεις για μη εκκαθάριση ως προς τις πρώτες και παράλληλο μηχανισμό κινήτρου, και πλήρη εκκαθάριση για τις δεύτερες. Ο ΔΕΔΔΗΕ συμφωνεί με αυτή τη λογική αλλά θεωρεί ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να ξεκινήσει από την 1η Ρυθμιστική Περίοδο με τη διατήρηση του sharing factor στο 20%.

• Ex-post αξιολόγηση επενδύσεων
Σε ότι αφορά τη δικαιοδοσία της ΡΑΕ για αξιολόγηση των επενδύσεων του Διαχειριστή ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει τεθεί δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητες. Προτείνει να υπάρξει ξεκάθαρη διατύπωση ότι ex-post αξιολογήσεις ως προς την καταλληλόλητα θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τυχόν μη εγκεκριμένα έργα ενώ το όριο σημαντικότητας προτείνεται να αυξηθεί σε μεγαλύτερα επίπεδα, σε ένα εύρος από 10% έως 15%, ώστε να μειωθούν οι αβεβαιότητες. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι προβλέψεις για έλεγχο αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας έργων που αφορούν σε συνδέσεις Χρηστών.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr