Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την ΔΕΗ από τις ζημίες στα κέρδη - Έχει δρόμο η αναδιάρθρωση της επιχείρησης

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την ΔΕΗ από τις ζημίες στα κέρδη - Έχει δρόμο η αναδιάρθρωση της επιχείρησης
Η ορθολογική στρατηγική συνοδεύτηκε και από μια ευνοϊκή συγκυρία με 4 παράγοντες για την μείωση του κόστους της ΔΕΗ
Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομική θέση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις χρηματοροές της ΔΕΗ από το lockdown, διαπιστώνει μέχρι στιγμής η διοίκηση της επιχείρησης η οποία ωστόσο δηλώνει ότι παραμένει σε εγρήγορση για να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 όμως οι επιπτώσεις από την πανδημία αναμένεται να καταγραφούν στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, δεδομένου ότι το lockdown επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου.

H ΔΕΗ ευνοήθηκε στην μείωση δαπανών κατά 207,8 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 από μια σειρά παραγόντων, που η ίδια η ανακοινωσή της το υπογραμμίζει:

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη μειώθηκαν κατά € 207,8 εκατ. (-23,5%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019.

Μάλλον επιφυλακτική για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι και η δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση ο οποίος σημειώνει πως σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα υπήρξε σταδιακή διόρθωση από τα μέσα Απριλίου χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε αποκατάσταση της ομαλότητας.

O καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε σταθερός στα 3,634 δισ ευρώ ένανατι 3,687 δισ ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.


Προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ και ψηφιακό μετασχηματισμό


Βεβαίως ο κ. Στάσσης τονίζει ότι η ΔΕΗ συνεχίζει την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της με την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και ψηφιακό μετασχηματισμό, αν και οι επενδύσεις του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν σημαντικά μειωμένες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας πλην του δικτύου διανομής και ανήλθαν σε 78,1 εκατ ευρώ έναντι 204,1 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 78,6% και κατά 74,7% στα ορυχεία και τη συμβατική παραγωγή αντίστοιχα, ενώ μειωμένες κατά 81,7% ήταν και στις ΑΠΕ. Αυξημένες κατά 11,6% από 33,6 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε 37,5 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν μόνο οι επενδύσεις στο δίκτυο διανομής δηλαδή στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης οι δείκτες που παρακολουθούνται στενά για πιθανές επιπτώσεις είναι η πορεία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, οι δαπάνες, τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση του δικτύου διανομής, οι χρηματοροές, η πιθανότητα αθέτησης συμβάσεων προμηθευτών και βεβαίως η εισπραξιμότητα καθώς και η πιθανότητα αλλαγής του επενδυτικού σχεδίου.

Μείωση των λειτουργικών δαπανών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όγκος πωλήσεων της ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν μειωμένος κατά 9,3% λόγω απώλειας μεριδίου αλλά και λόγω της συνολικής μείωσης της ζήτησης ωστόσο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,1% από 1.138 εκατ ευρώ σε 1.218 εκατ ευρώ, γεγονός που κυρίως οφείλεται στην αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Θετικά επέδρασε επίσης η μείωση των προ αποσβέσεων λειτουργικών δαπανών κατά 13,9% που διαμορφώθηκαν σε 1.036,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.204,5 εκατ. ευρώ.
Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχει συνυπολογισθεί εξάλλου η θετική επίπτωση ύψους 44,8 εκατ. ευρώ που προέκυψε από επιστροφές της ΔΕΠΑ προς τη ΔΕΗ  λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για την περίοδο 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου υπέρ τη ΔΕΠΑ.

Αναλυτικά:

1.Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε σε € 13,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του diesel.

2.Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 53,7% σε € 58,7 εκατ. έναντι € 126,7 εκατ. λόγω της μειωμένης ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο σε συνδυασμό με την μειωμένη κατά 35,1% τιμή του φυσικού αερίου.

3.Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά € 95,9 εκατ. λόγω της μείωσης της ΟΤΣ από € 68/MWh σε € 50,45/MWh παρά τον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας.

4.Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε € 119,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2020 από € 136,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 6,9 εκατ τόνους σε 5 εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €19,9/τόνο σε € 24,0/τόνο.


Στο 70,1% το μέσο μερίδιο στην προμήθεια


Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η ΔΕΗ δεν έχει μόνο μειωμένες πωλήσεις λόγω απώλειας μεριδίου και μείωσης της ζήτησης αλλά και μειωμένη παραγωγή.
 
Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια για το σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 70,1% από 77,1% το πρώτο τρίμηνο 2019, ενώ και ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 9,3%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 67,9% τον Μάρτιο του 2020 από 76,6% τον Μάρτιο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,5% (από 97,7%) στην Υψηλή Τάση, 43,1% (από 53,6%) στη Μέση Τάση και 69,0% (από 80,2%) στη Χαμηλή Τάση.

Κάλυψη του 37,7% της συνολικής ζήτησης

Όμως και σε επίπεδο παραγωγής και εισαγωγών η ΔΕΗ κάλυψε το 37,7% της συνολικής ζήτησης το α΄ τρίμηνο του 2020 (33,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2019 ήταν 47,5% (44,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).
Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 31,2% και όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου και υψηλότερες τιμές CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Όμως μειωμένη κατά 31,3%, ήταν η παραγωγή της ΔΕΗ και από φυσικό αέριο και κατά 40,1% από υδροηλεκτρικές μονάδες.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr