Τιτάν: Στις 11 Ιουνίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 19/6 η καταβολή

Τιτάν: Στις 11 Ιουνίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 19/6 η καταβολή
Στις 11 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος της Τιτάν, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου
Στις 11 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος της Τιτάν, ενώ η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η A.E. Τσιμέντων Τιτάν ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7.6.2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).
Το ανωτέρω ποσό μερίσματος θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς θα ανέλθει σε μικτό ποσό 0,159079 ευρώ ανά μετοχή.
Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% και συνεπώς, το τελικό ποσό που θα λάβουν οι Μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,143171 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).
Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στo Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και συνεπώς από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό και θα διενεργηθεί από τις πληρώτριες τράπεζες «ΑLPHA BANK Α.Ε.» και «ALPHA BANK CYPRUS LIMITED», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών του Σ.Α.Τ., ήτοι Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του.
Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – «ΑLPHA BANK Α.Ε.».
3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – «ΑLPHA BANK Α.Ε.» και «ALPHA BANK CYPRUS LIMITED» για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους με τους τρόπους 1 και 2. Επίσης, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η χρηματική διανομή θα πραγματοποιηθεί με κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό, οι μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν στο Σ.Α.Τ. μέσω των χειριστών τους να μη γίνει χρήση οποιουδήποτε δηλωμένου IBAN τραπεζικού λογαριασμού τους και να δώσουν οδηγίες προς τις πληρώτριες Τράπεζες για χρήση άλλου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων των ανωτέρω πληρωτριών τραπεζών είναι αναγκαία η προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) του μετόχου.
Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.
Από την 1.1.2020 η πληρωμή μερίσματος θα καταβάλλεται μόνο από το Δίκτυο καταστημάτων της «ΑLPHA BANK Α.Ε.».
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας (τηλ. 210 2591257 υπεύθυνη κ. N. Kάλεση).


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr