Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την απόδοση του πλεονάζοντος ΠΧΕΦΕΛ στους προμηθευτές

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την απόδοση του πλεονάζοντος ΠΧΕΦΕΛ στους προμηθευτές
Η χρέωση ΠΧΕΦΕΛ επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2018, οπότε και καταργείται
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η ΡΑΕ την εισήγηση που υπέβαλε η ΕΧΕ Α.Ε. (βλέπε συνημμένο) αναφορικά με την διαδικασία απόδοσης, στους Εκπροσώπους Φορτίου (προμηθευτές ρεύματος), του σωρευτικού απολογιστικού λογιστικού πλεονάσματος που τυχόν έχει ο ΕΛΑΠΕ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 4 του ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α 216/24.12.2018), η οποία τροποποίησε την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018, ισχύει ότι:
«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής (χρέωση ΠΧΕΦΕΛ) επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2018, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Ειδικότερα για το έτος 2018, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος 2019 στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση που υπέβαλε η ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με την διαδικασία απόδοσης, στους Εκπροσώπους Φορτίου, του ως άνω σωρευτικού απολογιστικού λογιστικού πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 21 Μαΐου 2019

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr