Νέα Επιτοπή Ελέγχου εξέλεξε η Τέρνα Ενεργειακή

Νέα Επιτοπή Ελέγχου εξέλεξε η Τέρνα Ενεργειακή
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Συνεδρίασε σήμερα, 10/5/2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενος ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθη η εξής απόφαση:
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ Νικόλαο Καλαμαρά, ο  οποίος  δεν  είναι  μέλος  του  Δ.Σ.  και  πληροί  τις  προϋποθέσεις ανεξαρτησίας,  όπως  προβλέπονται  στις  διατάξεις  του  Ν.3016/2002, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής.
Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο και ο Πρόεδρος της διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr