Ενίσχυση έργων ΑΠΕ άνω των 250 MW μέσω προτεινόμενων τιμών αναφοράς εισηγείται η ΡΑΕ

Ενίσχυση έργων ΑΠΕ άνω των 250 MW μέσω προτεινόμενων τιμών αναφοράς εισηγείται η ΡΑΕ

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, σύμφωνα με πρόταση της ΕΛΕΤΕΑΝ, θα υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση της ενίσχυσης, συνοδευόμενο από επιχειρηματικό σχέδιο, τεκμηρίωση κόστους, οικονομική ανάλυση και υπολογισμό LCOE 

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται ήδη η θετική εισήγηση της ΡΑΕ, αναφορικά με τη θέσπιση μίας διαδικασίας αποστολής στην DG Comp ατομικών κοινοποιήσεων για τιμές αναφοράς έργων ΑΠΕ σε περιοχές με δυναμικότητα μεγαλύτερη από 250 MW.
Έτσι, βρίσκεται πλέον στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠΕΝ το αν θα συμπλεύσει με την επιχειρηματολογία της Αρχής, υλοποιώντας τη συγκεκριμένη δυνατότητα που δίνουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος 2014 - 2020.
Με βάση την εισήγηση, η Αρχή «βλέπει» τη συγκεκριμένη διαδικασία ως ένα σημαντικό συμπληρωματικό πυλώνα, παράλληλα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέα έργα, ώστε η Ελλάδα να επιταχύνει τα επόμενα χρόνια τη διείσδυση των ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα.
Παράλληλα, η ΡΑΕ θεωρεί πως αποτελεί μία εναλλακτική λύση για τον καθορισμό της αποζημίωσης ειδικών έργων ή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών που δεν είναι ακόμη ώριμες εμπορικά, για να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και στη χώρα μας.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη - μέλη μέσω των Κατευθυντήριων Γραμμών, προβλέπει τη θέσπιση ενός σχήματος δεκαετούς διάρκειας, για την οικονομική ενίσχυση των αντίστοιχων έργων μέσω τιμών αναφοράς οι οποίες θα προτείνονται από την ελληνική κυβέρνηση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, υπό τον όρο βέβαια πως θα λαμβάνουν το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες.

Προϋπόθεση το μέγεθος των projects

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να υπερβαίνουν τα 250 MW σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές.
Ένα σχήμα για τον καθορισμό αποζημιώσεων μέσω της εν λόγω διαδικασίας έχει προτείνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), σύμφωνα με το οποίο η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση της ενίσχυσης, συνοδευόμενο από επιχειρηματικό σχέδιο, τεκμηρίωση κόστους, οικονομική ανάλυση και υπολογισμό LCOE. 
Το αίτημα θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη τιμή αναφοράς, ενώ θα μπορεί να υποβάλλεται από κοινού από παραπάνω από μια επιχειρήσεις σε περίπτωση συγκροτημάτων έργων.
Το αίτημα θα αξιολογείται από φορέα που θα ορίσει το ΥΠΕΝ, ο οποίος θα μπορούσε να είναι η ΡΑΕ. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα υπάρχει συνεργασία του ΥΠΕΝ, των αξιολογητών και του αιτούντα. 
Εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική, η προτεινόμενη ενίσχυση θα κοινοποιείται στην DG Comp.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr