Επιτροπή Ανταγωνισμού: Θετική η εισήγηση για την έγκριση της εξαγοράς της ΕΠΑΛΜΕ από τη Μυτιληναίος

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Θετική η εισήγηση για την έγκριση της εξαγοράς της ΕΠΑΛΜΕ από τη Μυτιληναίος
Στις 2 Απριλίου θα εξετασθεί η συμβατότητα
Στις 2 Απριλίου 2019 θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού τη συμβατότητα της συγκέντρωσης που προέκυψε από την εξαγορά της «Μυτιληναίος ΑΕ» της πλειοψηφία των μετοχών της «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ».
Σύμφωνα μς ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής η εισήγηση είναι θετική «υπό τους όρους και προϋποθέσεις (...) στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της επιτροπής».
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής:
"Εισήγηση επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ' άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, βάσει της οποίας η εταιρία «Μυτιληναίος ΑΕ - Ομιλος Επιχειρήσεων» αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ»
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 2 Απριλίου 2019, κατόπιν υποβληθείσας εισήγησης, θα εξετάσει τη συμβατότητα της από 20.11.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις οριζόντιες και κάθετες αγορές που η εν λόγω συγκέντρωση αφορά. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά ειδικότερα στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Μυτιληναίος ΑΕ - Ομιλος Επιχειρήσεων επί της εταιρίας Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.
Κατά την εισήγηση προτείνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ' άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ από την εταιρία «Μυτιληναίος ΑΕ - Ομιλος Επιχειρήσεων», υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/11, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών".


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr