Προμηθευτή για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας την επόμενη τριετία αναζητά η ΡΑΕ

Προμηθευτή για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας την επόμενη τριετία αναζητά η ΡΑΕ

Η ΡΑΕ έχει αναθέσει το ρόλο αυτό στη ΔΕΗ μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2019

Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας καλεί η ΡΑΕ τους προμηθευτές ρεύματος που προτίθενται να αναλάβουν τον συγκεκριμένο ρόλο.
Μέσα από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, θα γίνει η επιλογή του προμηθευτή που θα παρέχει την καθολική υπηρεσία ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο τριών ετών, η οποία ξεκινά από τις 23 Μαρτίου 2019.
Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο προμηθευτής που υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες (οικιακούς πελάτες ανεξαρτήτως ισχύος και μη οικιακούς με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι, μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή τους ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή, είτε αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
Έως τις 23 Μαρτίου 2019, η ΡΑΕ έχει ορίσει ως Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας τη ΔΕΗ, καθώς η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος είχε κηρυχθεί άγονη, λόγω μη συμμετοχής.
Έτσι, όπως προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο, η Αρχή όρισε τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, καθώς είναι ο πάροχος με το μεγαλύτερη μερίδιο.
Σύμφωνα με την καινούρια πρόσκληση της ΡΑΕ, τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων θα είναι μεταξύ άλλων η οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου, η δυνατότητά του να εξυπηρετήσει αμέσως, ποιοτικά, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και στη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική έκταση, την Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

Κριτήριο θα είναι επίσης οι κατηγορίες και ο συνολικός αριθμός πελατών που εξυπηρετεί ήδη ο υποψήφιος, ιδίως σχετικά με πελάτες σε κατηγορίες που δυνητικά υπάγονται σε καθεστώς Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, δηλαδή μη οικιακοί πελάτες χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως και 25kVA, καθώς και οικιακοί καταναλωτές.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr