Νόμιμη κατά το ΣτΕ η ΜΠΕ έργων ΑΠΕ που δεν μνημονεύει εναλλακτικές τεχνολογίες και θέσεις

Νόμιμη κατά το ΣτΕ η ΜΠΕ έργων ΑΠΕ που δεν μνημονεύει εναλλακτικές τεχνολογίες και θέσεις

Η εξέταση εναλλακτικών λύσεων κρίνεται επιβεβλημένη στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για επέμβαση σε προστατευόμενη περιοχή

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε το αίτημα ακύρωσης που είχε υποβάλει η Περιφέρεια Αττικής για την έγκριση από το ΥΠΕΝ μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια).
Το ΣτΕ δεν δέχθηκε τις αιτιάσεις του αιτήματος, ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα πρέπει να ακυρωθεί επειδή δεν μνημονεύονται οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν, καθώς και τους λόγους που απορρίφθηκαν οι εναλλακτικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής.
Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, κατ’ αρχήν, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων αποτελεί ουσιώδες και αναγκαίο στοιχείο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επομένως, στη μελέτη πρέπει να εξετάζονται οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και να παρουσιάζονται οι κύριοι λόγοι της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ωστόσο, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων κρίνεται επιβεβλημένη στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για επέμβαση σε προστατευόμενη περιοχή, καθώς και στις περιπτώσεις όπου η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων είναι προφανής ή έχουν προταθεί νομίμως από ενδιαφερόμενους φορείς, κατά τη διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ.
Στην περίπτωση όμως όπου, με τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης, η διερεύνηση και παράθεση εναλλακτικών λύσεων στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι αλυσιτελής, διότι δεν καταλείπεται ευχέρεια επιλογής της θέσης ή άλλων στοιχείων εκτέλεσης του έργου, η μη εξέταση ή, πολλώ μάλλον, η συνοπτική εξέταση τέτοιων λύσεων δεν συνεπάγεται ακυρότητα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Επαρκής η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων από τη ΜΠΕ

Παρίσταται επαρκής η παρουσίαση από την ΜΠΕ της αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων για τη θέση του έργου.
Συνεπώς, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως ότι η ΜΠΕ και οι εγκρινόμενοι με την προσβαλλόμενη πράξη περιβαλλοντικοί όροι είναι μη νόμιμοι, διότι δεν μνημονεύονται οι εναλλακτικές θέσεις που εξετάστηκαν, τούτο δε ανεξαρτήτως ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι είχαν προταθεί συγκεκριμένες τέτοιες λύσεις κατά τη διαδικασία δημόσιας εξέτασης της ΜΠΕ.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ, το βασικό κριτήριο για την επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση φυτικών ελαίων, δηλαδή η φιλικότητά της προς το περιβάλλον, συνιστά ταυτόχρονα και τον βασικό λόγο απόρριψης άλλων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδίως των συμβατικών (με την καύση λιγνίτη και λιθάνθρακα), καθώς και το λόγο απόρριψης της μηδενικής λύσης.
Συνεπώς, ο ως άνω λόγος ακυρώσεως, αναφορικά με το ότι η ΜΠΕ είναι πλημμελής και διότι δεν μνημονεύει τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν ως προς το μέγεθος και την τεχνολογία του έργου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr