Από τα τέλη του 2021 θα μπορούν να συμμετάσχουν οι μονάδες ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης

Από τα τέλη του 2021 θα μπορούν να συμμετάσχουν οι μονάδες ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης

Προϋπόθεση αποτελεί να υπάρχουν δεδομένα τουλάχιστον ενός έτους από τη λειτουργία της συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τοποθετεί ο Κανονισμός της Αγοράς Εξισορρόπησης την ανάληψη υποχρεώσεων εξισορρόπησης από τις μονάδες ΑΠΕ που συμμετέχουν στην αγορά.
Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου, τότε θα ληφθεί η σχετική απόφαση από τη ΡΑΕ, η οποία θα δώσει το «πράσινο φως» αν αξιολογήσει πως η Ενδοημερήσια Αγορά έχει αποκτήσει στο μεταξύ επαρκή ρευστότητα.
Επίσης, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στο Άρθρο 112 του Κανονισμού, το οποίο αποτελεί τη μεταβατική διάταξη για τις μονάδες ΑΠΕ, προϋπόθεση για την απόφαση της ΡΑΕ αποτελεί να υπάρχουν δεδομένα τουλάχιστον ενός έτους από τη λειτουργία της συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα παραμείνει σε ισχύ ο Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.
Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τις μονάδες ΑΠΕ που εντάσσονται στο νέο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά έργα και τους αιολικούς σταθμούς άνω των 3 MW (άνω των 6 MW), τα οποία αμείβονται μέσω διαφορικής προσαύξησης (feed-in-premium) και κατακυρώνουν τιμές αναφοράς στους σχετικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
Αν και τα έργα αυτά έχουν υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτόνομα είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), έως ότου αναλάβουν πλήρεις ευθύνες εξισορρόπησης, θα υπαχθούν στον Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.

Όρια ανοχής στις αποκλίσεις

Αναφορά στη σταδιακή μετάβαση των έργων ΑΠΕ είχε κάνει στην ομιλία της στο ΙΕΝΕ η κ. Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Όπως είχε υπογραμμίσει η κ. Καρακατσάνη, στον μηχανισμό βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης προβλέπονται όρια ανοχής στις αποκλίσεις των προβλέψεων των μονάδων για το χαρτοφυλάκιο της παραγωγής τους που θα υποβάλλουν, είτε οι ίδιοι είτε εκπροσωπούμενοι από aggregators, με τις τιμολογούμενες προσφορές στον ΗΕΠ.
Σύμφωνα με το μέλος της Ολομέλειας, το σχήμα αυτό θα δώσει στις ΑΠΕ τον απαιτούμενο χρόνο και τις απαραίτητες συνθήκες για να μεταβούν σε πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης.
Μία μετάβαση που θα γίνει όταν η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι η ενδοημερήσια αγορά εμφανίζει επαρκή ρευστότητα, έχοντας εξετάσει τα επίπεδα και τους δείκτες ρευστότητας που εμφανίζουν οι ενδοημερήσιες ευρωπαϊκές αγορές.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr