Δέσμη μέτρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενεργειακή απόδοση και την ενίσχυση των ΑΠΕ

Δέσμη μέτρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενεργειακή απόδοση και την ενίσχυση των ΑΠΕ

Κύρια επιδίωξη είναι να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πρωταρχικών ενεργειακών στόχων της ΕΕ για το 2020 και το 2030

Νέους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και αναθεωρημένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Παράλληλα, το Συμβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» τον αποκαλούμενο κανονισμό για τη διακυβέρνηση, ο οποίος θεσπίζει το πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα.
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας για τους τρεις φακέλους που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια.
Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θεσπίζει ένα πλαίσιο μέτρων των οποίων κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2020 και το 2030, προβλέποντας εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 32,5% έως το τέλος της επόμενης 10ετίας.
Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια, θα μειώσει το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής πενίας, καθώς και στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή ενέργεια με την αξιοποίηση διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η παλιρροϊκή, η γεωθερμική, η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα.
Θέτει ως πρωταρχικό στόχο το 32% της ενέργειας στο επίπεδο της ΕΕ να προέρχεται έως το 2030 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ενίσχυση ΑΠΕ στις μεταφορές

Παράλληλα, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές θα επιταχυνθεί αυξάνοντας την υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να καλύπτουν τουλάχιστον το 14 % της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές από ανανεώσιμες πηγές, ενώ τα συμβατικά βιοκαύσιμα με υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά έως το 2030.
Επίσης, τα νοικοκυριά που επιθυμούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, για παράδειγμα με ηλιακούς συλλέκτες στέγης, θα εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιβαρύνσεις ή τα τέλη κατανάλωσης της ενέργειας που παράγουν τα ίδια.
Τέλος, ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, ιδίως των στόχων στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Θεσπίζει επίσης μηχανισμούς ελέγχου με τους οποίους θα εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και ότι το φάσμα των προτεινόμενων δράσεων καταλήγει σε μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr