Το σχέδιο της ΕΕ για τα νέα προβληματικά δάνεια με στόχο πωλήσεις NPEs χωρίς επίδραση στα κεφάλαια

Το σχέδιο της ΕΕ για τα νέα προβληματικά δάνεια με στόχο πωλήσεις NPEs χωρίς επίδραση στα κεφάλαια
Εξωδικαστικά οι τράπεζες θα αποκτούν τον έλεγχο των εξασφαλίσεων στα επιχειρηματικά NPLs
Νέο σχέδιο για τα προβληματικά ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον έχει εκπονήσει η ΕΕ και το οποίο στηρίζεται σε πωλήσεις προβληματικών ανοιγμάτων χωρίς οι τράπεζες να υποστούν ουσιώδεις κεφαλαιακές ζημιές.
Ωστόσο ο SSM ο Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών έχει διατυπώσει αντιρρήσεις.
Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για περισσότερη τραπεζική ένωση μέσα από την οποία σε ένα βάθος χρόνου θα πρέπει να έχει υπάρξει σύγκληση των βασικών μεγεθών των τραπεζών.
Ωστόσο το νέο σχέδιο της ΕΕ για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια είναι εξαιρετικά βαρύ καθώς πρακτικά προβλέπει οι τράπεζες να παίρνουν εξωδικαστικά τα ενέχυρα των δανείων χωρίς τη δυνατότητα προσφυγής του δανειολήπτη.
Προβλέπεται  σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση της δικαστικής  προστασίας λόγω καταχρηστικότητας.
Δηλαδή προβλέπεται  η δυνατότητα της επιχείρησης  να προσφεύγει στα δικαστήρια σε ότι αφορά τη διάσωση των  ενεχύρων της.
Οι παραπάνω διατάξεις ασφαλώς αφορούν καινούρια δάνεια ενώ σε αυτά συγκαταλέγονται και οι νέες συμβάσεις που θα προέρχονται από ρυθμίσεις.
Κομβικό ρόλο στο σχέδιο της ΕΕ παίζει η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα συναλλαγής των NPLs  που διαμορφώνει τη βάση για την άνθιση μιας δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων με όρους ευρωπαϊκούς.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ καλεί σήμερα όλες τις πλευρές σε ένα στρογγυλό τραπέζι για την υλοποίηση της προαναφερόμενης πλατφόρμας και τους ζητά να συμφωνήσουν ως την Άνοιξη του 2019 πάνω στο θέμα αυτό που ας σημειωθεί αποτελεί πρόταση της Ε.Ε. από το 2017 αλλά ελάχιστες χώρες το έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες.
Το  σχέδιο της Κομισιόν χαλαρώνει τους λογιστικούς κανόνες για τη μεταχείριση των προβλέψεων που είναι υποχρεωμένες να εγγράφουν οι τράπεζες όταν πωλούν δάνεια σε επενδυτές σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που εγγράφονται στα βιβλία τους.
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει:
-Όταν ένας δανειολήπτης χρεοκοπεί, τα κράτη μέλη να θέτουν option ανάκτησης της αξίας του δανείου που φέρει κάλυμμα χωρίς οι αντίδικοι να καταλήγουν στα δικαστήρια. Αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να ανακτήσουν ταχύτερα τις  αξίες από τα κολάτεραλ αποτρέποντας τη δημιουργία νέων NPLs.
-Το σχέδιο προβλέπει δικλίδες ασφαλείας για τους δανειολήπτες : Προβλέπεται η εξαίρεση των καταναλωτικών δανείων όπου δεν γίνεται η αποστέρηση του καλύμματος με εξωδικαστικό τρόπο ενώ το ίδιο ισχύει και αν το κάλυμμα τυγχάνει να αφορά την κύρια κατοικία του επιχειρηματία δανειολήπτη.
-H Eπιτροπή προτείνει τροποποίηση του κανονισμού για την κεφαλαιακή επάρκεια. Οι τράπεζες πρέπει να θέσουν στην άκρη ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για να καλύπτουν τα σίγουρα χαμένα NPLs . Εάν η τράπεζα δεν καλύπτει αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις τότε το κενό θα αφαιρείται από τα εποπτικά της κεφάλαια. Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί στα καινούρια δάνεια  με στόχο να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις για τις τράπεζες από τα NPLs στο μέλλον.
- Το σχέδιο για εθνικές εταιρίες διαχείρισης ενεργητικού . Οι εταιρίες αυτές θα βοηθήσουν τις τράπεζες να απελευθερώσουν τους ισολογισμούς τους από τα NPLs καθώς αυτά θα μεταφερθούν σε αυτές εταιρίες -οχήματα, πράγμα που θα διευκολύνει τους επενδυτές να αγοράσουν NPLs. Αυτές οι εταιρίες θα μπορούν να συσταθούν είτε από μια είτε από περισσότερες τράπεζες είτε από τις δημόσιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος.
Αυτό το σχέδιο που είναι μη δεσμευτικό παρέχει πρακτική καθοδήγηση για το σχεδιασμό και το στήσιμο των εταιριών διαχείρισης ενεργητικού με βάση τις καλύτερες πρακτικές στις χώρες μέλη.
-          Οι κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις στην ΕΕ και την εξυγίανση των τραπεζών θα πρέπει να τηρούνται πάντα.
Πως θα προστατεύονται οι καταναλωτές και οι δανειολήπτες
Η εξωδικαστική επιβολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  αν δεν προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση των δανείων. Πλην όμως αυτό θα αποτελεί πρακτικά όρο για να χορηγηθεί στους υποψήφιους δανειολήπτες το επιχειρηματικό δάνειο.

Ο SSM έχει απορρίψει το σχέδιο και το κρίσιμο Eurogroup 4/12/2018

Το σχέδιο έχει απορριφθεί από την Nouy του SSM ωστόσο θα συζητηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2018 στο Eurogroup και, εάν εγκριθεί, θα προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή του.
Ως προς τη νέα λύση για τα NPEs που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η οποία θα συζητηθεί στο προσεχές ECOFIN, ο SSM έχει διατυπώσει αρνητική άποψη, καθώς επιδρά δυσμενώς στα κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Ειδικότερα, η Danièle Nouy, επικεφαλής της SSM, σχολιάζοντας τα περί πώλησης των χαρτοφυλακίων NPEs σε τιμές χαμηλότερες των προβλέψεων [loss giving default - LGD], προκειμένου να επιταχύνουν οι τράπεζες την πώληση τους, είχε αναφέρει ότι αποτελεί μια λύση που μπορεί να προκαλούσε επιπλοκές.
"Δεν είναι σίγουρο τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως LGD waiver (παρέκκλιση)", επισήμανε η ίδια.
Όπως ανέφερε, είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε σε εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο της οδηγίας CRD4 [οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις].
Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα μικρό περιθώριο για συγκεκριμένες καταστάσεις που επιτρέπει λίγη ευελιξία για τις συνέπειες των πολύ χαμηλών τιμών, που θα μπορούσαν να βλάψουν το LGD, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις γι’ αυτό.
Κανονικά, πρέπει να γίνει για την πώληση ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου, που σημαίνει ότι το χαρτοφυλάκιο θα καταστραφεί τελείως.
Εάν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή να καταστραφεί το χαρτοφυλάκιο, πρέπει να έχουμε εποπτικό διάλογο μαζί με την τράπεζα, για να καταλάβουμε γιατί τα υπόλοιπα δεν παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το χαρτοφυλάκιο που έχει πωληθεί με χαμηλές τιμές.
Για παράδειγμα, έχουμε καταστάσεις στις οποίες οι τράπεζες έχουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα και διαφορετική προέλευση των υπο-χαρτοφυλακίων, όπως αυτές που είναι αποτέλεσμα συγχωνεύσεων.
Αν η τράπεζα μπορεί να αποδείξει ότι, αυτό προέρχεται από την πρώην τράπεζα Α και η τράπεζα Α ήταν πολύ χειρότερη από τις άλλες με τις οποίες συγχωνεύθηκε, τότε έχουμε μια καλή περίπτωση για τον επιβλέποντα να λάβει υπόψη τη διαφορά.
Υπάρχει λοιπόν μια πιθανότητα, το περιθώριο να είναι στενό, αρκετά στενό, οπότε δεν θα αναλαμβάναμε τον κίνδυνο να μην υλοποιήσουμε σωστά τη νομοθεσία για μια μικρή επιχείρηση.
Εάν μια τράπεζα έχει βάσιμους λόγους για ένα τέτοιο θέμα LGD και επιπλέον είναι έτοιμη να κάνει μια πολύ σοβαρή εκκαθάριση, τότε η τράπεζα πρέπει να τεθεί υπό την επίβλεψη των αρχών.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr