Goldman Sachs: Μεγάλο «κενό» η τιμή των NPEs στην πρόταση της ΤτΕ για τα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών

Goldman Sachs: Μεγάλο «κενό» η τιμή των NPEs στην πρόταση της ΤτΕ για τα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών
Ο λόγος NPE σε επίπεδο συστήματος θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 33% (από 48% σήμερα) με κάλυψη 41% (κάτω από 49%) κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου
Απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ερωτήματα προσπάθησε να δώσει η Goldman Sachs με αφορμή τη νέα πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για μια συστημική απάντηση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών.
Ειδικότερα, στην τελευταία 9σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Greece Banks: Bank of Greece’s systemic proposal for the management of NPEs" (Ελληνικές Τράπεζας: Η συστημική πρόταση για τη διαχείριση των NPEs από την Τράπεζα της Ελλάδος), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Goldman Sachs, σχολιάζει την πρόταση της ΤτΕ η οποία περιλαμβάνει πιθανή μεταφορά 40 δισ. ευρώ NPE και 7,4 δισ. DTC σε ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV), ώστε αυτές οι ενέργειες να μεταφραστούν σε μείωση κατά 50% των αποθεμάτων NPEs.
Αυτό θα οδηγούσε όμως - σύμφωνα με την ΤτΕ - σε (1) μείωση του δείκτη κάλυψης NPEs από συσσωρευμένες προβλέψεις (coverage ratio) στο 41% από 49% και (2) αρνητική επίδραση στους δείκτες CET1 κατά 300 μ.β. "κατά μέσο όρο", που υποδηλώνει λόγο P/F CET1 FL 9,8% για το σύστημα.
Εκτός των παραπάνω, η πρόταση θα συνεπαγόταν επίσης τις ακόλουθες επιπτώσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs:
1. ο λόγος P / F των NPE στο 33%
2. Μεγάλη διαφορά προσφοράς-ζήτησης (bid-ask), με απόκλιση 23 cents / ευρώ για τα υφιστάμενα NPEs.
Το τελευταίο δείχνει αποτίμηση αρκετά χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα στην αγορά (51 cents/ευρώ), αλλά υψηλότερα από τα επίπεδα, στις πιο πρόσφατες συμφωνίες πώλησης (18-20 cents/ευρώ).
Είναι σημαντικό όμως ότι η πρόταση τα κόκκινα δάνεια που θα διατηρηθούν στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν θα εγγράφονται με βάση την τιμή της αγοράς (marked to market), αλλά τη λογιστική τους αξία.

1. Τι επιτυγχάνεται;

Ο στόχος της πρότασης είναι η μείωση του συνολικού αποθέματος των ΝΡΕ σε ολόκληρο το σύστημα σε πιο βιώσιμα επίπεδα, η μείωση των κινδύνων dilution που απορρέουν από τα DTC και η αύξηση της ποιότητας του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.
Αυτό θα επιτευχθεί με τη μεταφορά των NPEs (στην καθαρή λογιστική τους αξία) και των DTC σε ένα SPV, το οποίο θα εκδώσει ομόλογα που θα υποστηρίζονται από τα προαναφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού.

2. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός SPV που θα αγοράζει NPEs στην καθαρή τους λογιστική αξία (περίπου 51 cents/ευρώ) και θα αποζημιώνει τους επενδυτές για την τεκμαρτή απώλεια (δεδομένου ότι η τιμή των NPEs είναι μεγαλύτερη από την αγοραία αξία τους) με τη μεταφορά ενός ποσού αντιστάθμισης DTC.
Η κυριότερη καινοτομία είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος σκέπτεται να αυξήσει την αξία που αποδίδουν οι επενδυτές στα DTCs (τα οποία εξαρτώνται από τη μελλοντική κερδοφορία των τραπεζών) μέσω της θέσπισης νομοθεσίας που τις μετατρέπει σε αμετάκλητη αξίωση του SPV στο Ελληνικό Δημόσιο με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (που αντιστοιχεί στη λήξη της συναλλαγής).

3. Πώς επηρεάζει την ποιότητα του περιουσιακού στοιχείου και την φερεγγυότητα ολόκληρου του συστήματος;

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρείχε ένα ενδεικτικό παράδειγμα το οποίο η Goldman Sachs αναπαράγει:
Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, η κατανάλωση κεφαλαίου θα προέκυπτε από τη μεταφορά κωδικών DTC, τα οποία αναγνωρίζονται ως κεφάλαια CET1, σε ένα ποσό που αντισταθμίζει τη διαφορά μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των δανείων (51 σεντς) και την αγοραία αξία τους (η οποία θα εκτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή).
Με βάση το επεξηγηματικό της παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα εκτιμά τον αντίκτυπο της CET1 σε "τρία σημεία κατά μέσο όρο.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα αποθέματα που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ, τα δυνητικά κεφαλαιακά ελλείμματα, εάν υπάρξουν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα είναι σημαντικά χαμηλότερα.
Ειδικότερα προβλέπονται (με στοιχεία α΄ εξαμήνου 2018):
• Μείωση αποθέματος των ΜΕΑ κατά 47%.
• Μείωση του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από συσσωρευμένες προβλέψεις (coverage ratio) στο 41% από 49%.
• Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των ΜΕΑ αφού στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού μεταβιβάζεται το πλέον προβληματικό μέρος τους, ήτοι οι καταγγελμένες απαιτήσεις.
• Διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν λάβει υπόψη ωφέλειες από την ενίσχυση των προφόρων αποτελεσμάτων και την ενδεχόμενη μεταβολή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου (risk weights για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας) μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
• Περιορισμός συμμετοχής των DTCs στα εποπτικά κεφάλαια στο 30% από 57%.
Είναι ενδιαφέρον ότι κάτω από αυτό το παράδειγμα η Goldman Sachs σημειώνει ότι:
Ο λόγος NPE σε επίπεδο συστήματος θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 33% (από 48% σήμερα) με κάλυψη 41% (κάτω από 49%) κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου.
Η αγοραία αποτίμηση των NPEs που υποδηλώνεται από το παράδειγμά τους είναι 23 σεντς, πάνω από την τιμή που προέκυψε από τις πιο πρόσφατες προσφορές (18-20 c/€).
Η πρόταση προϋποθέτει ότι τα NPEs διατηρούνται στον ισολογισμό (46 δισ. στο επεξηγηματικό παράδειγμα) δεν χαρακτηρίζονται με τιμές αγοράς.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr