Η Κρι Κρι επεκτείνεται στον κλάδο εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Κρι Κρι επεκτείνεται στον κλάδο εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Στις 12 Δεκεμβρίου η γενική συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και δυνάμει της με  αρ. 22 από 20/11/2018 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 25η έκτακτη γενική συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση τροποποίησης όρων της από 16-12-2013 σύμβασης κάλυψης ομολογιακού δανείου ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικού ποσού €5.000.000, όπως αυτό ισχύει μετά την προηγούμενη τροποποίησή του με την από 01-12-2016 πρόσθετη πράξη.
2) Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού προκειμένου, αφ' ενός, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία θεματικών εκπαιδευτικών ψυχαγωγικών πάρκων συναφών με το παραγωγικό και εμπορικό αντικείμενο της δράσεων και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης αυτών  και, αφ' ετέρου, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από τα υγρά λύματα της εταιρείας και παραγωγής και εμπορίας (εκμετάλλευσης) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας.
3) Κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr