«Όχημα» της Φινλανδίας για τη μετάβαση στην ενέργεια η βιοενέργεια και η πυρηνική ενέργεια

«Όχημα» της Φινλανδίας για τη μετάβαση στην ενέργεια η βιοενέργεια και η πυρηνική ενέργεια
Η Φινλανδία έχει ως στόχο το 30% των καυσίμων μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030
Χάρη στο ρόλο της πυρηνικής, υδροηλεκτρικής και της βιοενέργειας, η οποία αντιπροσωπεύει μόνο το 29% του ενεργειακού εφοδιασμού - η Φινλανδία έχει ένα από τα χαμηλότερα μερίδια των ορυκτών καυσίμων στο συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό μεταξύ των χωρών μελών του IEA.
Ωστόσο, ο ΙΕΑ διαπιστώνει η κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε οικονομικά αποδοτικά μέτρα για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της μείωσης κατά 50% της ζήτησης πετρελαίου και της σταδιακής κατάργησης της χρήσης άνθρακα μέχρι το 2030.
Για παράδειγμα, η Φινλανδία έχει ως στόχο το 30% των καυσίμων μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Ως ηγέτης στα προηγμένα βιοκαύσιμα, η Φινλανδία πρέπει να διασφαλίσει ότι η νέα υποχρέωσή της για βιοκαύσιμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με βιώσιμες πρώτες ύλες, να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην παραγωγή νέων βιοκαυσίμων και να διασφαλίσει τη χρήση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, όπως η μεταφορά εμπορευμάτων, η ναυτιλία και η αεροπορία.
Τέλος, ενώ η ηγετική θέση της Φινλανδίας στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας είναι αξιοσημείωτη, η δημόσια χρηματοδότηση έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η διατήρηση ισχυρών επιδόσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη στόχων καθαρής ενέργειας. "Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις σε καινοτόμες λύσεις για τις μεταφορές, την ενέργεια και το κλίμα, απαιτείται μια στρατηγική χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2050, καθώς και ισχυρή ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών", δήλωσε ο κ. Simons.

www.worldenergynews.gr