Μεταβατικός Μηχανισμός Ευελιξίας: Άμεση εφαρμογή ζητά ο ΕΣΑΗ, κριτική εφ’ όλης της ύλης από τη ΔΕΗ

Μεταβατικός Μηχανισμός Ευελιξίας: Άμεση εφαρμογή ζητά ο ΕΣΑΗ, κριτική εφ’ όλης της ύλης από τη ΔΕΗ

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα όπως ο υπολογισμός των ποινών ή τη σύντμηση της προσθεσμίας για την κατάθεση για την κατάθεση αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις εκφράζουν η ΔΕΗ και ο ΕΣΑΗ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έθεσε η ΡΑΕ την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τον σχετικό Κανονισμό Δημοπρασιών. 

Έτσι, από τα υπομνήματα που κατέθεσαν στη δημόσια διαβούλευση, τα οποία έθεσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ σημειώνει πως η έγκριση του μηχανισμού είναι αναγκαία για την εφαρμογή ενός αγορακεντρικού μηχανισμού διασφάλισης ευέλικτης διαθέσιμης ισχύος, ενώ καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να τον εφαρμόσουν άμεσα. Επίσης, εκτιμά πως η ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών επιτρέπει τη διεξαγωγή της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του πρώτου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα όπως ο υπολογισμός των ποινών ή τη σύντμηση της προσθεσμίας για την κατάθεση για την κατάθεση αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων.

Στον αντίποδα, με το υπόμνημά της η ΔΕΗ ασκεί κριτική εφ’ όλης της ύλης στο μέτρο, επισημαίνοντας πως θεωρεί ατυχή την ανάλωση πόρων από τη ΡΑΕ στην εισήγηση κατά προτεραιότητα της δημιουργίας ενός μηχανισμού ευελιξίας, αντί να επικεντρωθεί στην προετοιμασία των νέων αγορών του Target Model και του μόνιμου Μηχανισμού Διασφάλισης Επάρκειας Ισχύος.

Επίσης, η ΔΕΗ υποστηρίζει πως χρειάζεται μεγαλύτερη τεκμηρίωση τόσο η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ευελιξίας (4.500 MW), όσο και ο ορισμός της ανώτατης τιμής προσφοράς στα 39.000 ευρώ/MW-έτος. Μάλιστα, υπενθυμίζει πως στην προηγούμενη πρόταση της ΡΑΕ, η ανώτατη τιμή προσφοράς οριζόταν στα 25.000 ευρώ/MW-έτος.

Παράλληλα, η επιχείρηση θέτει ζήτημα ένταξης των αντλησιοταμιευτικών υδροηλεκτρικών της σταθμών στις επιλέξιμες μονάδες, καθώς αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ευελιξίας. Επίσης, θεωρεί πως η σχεδίαση του μηχανισμού κακώς αποκλείει τις λιγνιτικές μονάδες (στο 1/3 της ισχύος που κάθε φορά βρίσκεται σε λειτουργία), καθώς πως υποστηρίζει μία λιγνιτική μονάδα 300 MW θα έπρεπε να συμμετάσχει στις επιλέξιμες μονάδες με τα 100 MW της περίπου.

Υπενθυμίζεται πως ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Ιουλίου. Ο Μηχανισμός διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα τα οριζόμενα στις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020» και κοινοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018 στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με το μεταβατικό αυτό Μηχανισμό εκπληρώνεται η βραχυπρόθεσμη διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στις  νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας υπό το Target Model.

Προς το σκοπό αυτό, ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει δημοπρασίες ευέλικτης ισχύος (η πρώτη τον Σεπτέμβριο), με μέγιστο δημοπρατούμενο όγκο τα 4.500MW, προκειμένου οι ευέλικτες μονάδες να λάβουν αποζημίωση για την διαθεσιμότητά τους να παράσχουν ευελιξία. Στον διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν όσοι μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ευελιξίας που έχουν τεθεί από τον Διαχειριστή, δηλαδή οι μονάδες φυσικού αερίου και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Σε δεύτερο στάδιο, και κατόπιν της έναρξης των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στον Μηχανισμό δύναται επιπλέον να συμμετέχουν τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού ορίζεται κατά μέγιστο έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή μέχρι την εφαρμογή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας σε περίπτωση ο τελευταίος εφαρμοστεί νωρίτερα.

 

 

www.worldenergynews.gr