ΧΑΛΚΟΡ: Αυτή είναι η νέα εταιρική δομή μετά την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ

ΧΑΛΚΟΡ: Αυτή είναι η νέα εταιρική δομή μετά την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ
Οι όροι ανταλλαγής μετοχών ΧΑΛΚΟΡ και ΕΛΒΑΛ
Η Χαλκόρ ανακοίνωσε τους όρους συγχώνευσης με την ΕΛΒΑΛ.
Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους τα εξής:
Τα από 26.9.2017 Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών  «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (εφεξής  «Εταιρεία» ή «Απορροφώσα» ή «ΧΑΛΚΟΡ») και «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «ΕΛΒΑΛ» ή  «Απορροφώμενη»), ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») δι’απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ (εφεξής η «Συγχώνευση») από την Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, έκαστος όπως ισχύει.

Από τη Συγχώνευση θα προκύψουν 273.961.959  νέες μετοχές,  ως εξής:

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών προτείνεται ως ακολούθως:
•    Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας θα ανταλλάσει 1 Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,38 ευρώ εκάστη που κατέχει στην Απορροφώσα, με 1 Νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.
•    Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,91 εκάστη που κατέχει στην Απορροφωμένη, με 1 Νέα  Μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.
Μετά τη Συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και με την κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της ΧΑΛΚΟΡ ποσού €2.107.779,66 θα ανέρχεται πλέον σε €146.344.218,54  και θα διαιρείται σε 375.241.586 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.
Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Στοιχεία Συγχώνευσης:
Ι. Η Ελβάλ δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, βιομηχανικής επεξεργασίας και  εμπορίας αλουμινίου και άλλων μετάλλων, και κάθε τύπου προϊόντων τους.
ΙΙ. Σκοπός της Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως είναι ως εξής:
Η Viohalco είναι ο ελέγχων μέτοχος των Συγχωνευόμενων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης μη σιδηρούχων μετάλλων, μιας αγοράς που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως μια αγορά με σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά και κανόνες, συνεπώς από οικονομικής απόψεως θα δημιουργηθεί μία νέα εταιρεία με ισχυρή οικονομική θέση που θα την κατατάξει στους μεγαλύτερους βιομηχανικούς παραγωγούς του κλάδου των μη σιδηρούχων μετάλλων.

Επιπροσθέτως, οι βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις των δύο εταιρειών της Χαλκόρ αφ’ ενός και της Ελβάλ αφ’ ετέρου βρίσκονται σε όμορα οικόπεδα στο 62ο και 61ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.
Μετά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης συγχώνευσης, η ενοποίηση των ιδιοκτησιών θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέσα από την αναδιάταξη και επέκταση των γραμμών παραγωγής και των βοηθητικών μονάδων.

Συνεπεία των ανωτέρω θα είναι η αποδοτικότερη και οικονομικότερη διαχείριση της προμήθειας των υλικών και μηχανημάτων παραγωγής με ευνοϊκότερους και πιο ευέλικτους όρους αγοράς και παραλαβής επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος.
Παράλληλα, στα πλαίσια της ενιαίας λειτουργίας των δύο εταιρειών, μπορούν να εξερευνηθούν περισσότερες δυνατότητες των παραγωγικών μονάδων με τον συνδυασμό της τεχνογνωσίας και της έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την παραγωγή ενός ευρύτερου φάσματος μη σιδηρούχων μεταλλικών κραμάτων.

Τέλος, το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η νέα εταιρεία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.

ΙΙΙ. Τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως) σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
ΙV. Ο βασικός μέτοχος της ΕΛΒΑΛ είναι η Viohalco SA με ποσοστό 100%.
•    Μετοχική συγγένεια μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών:
Η Viohalco κατέχει ποσοστό 68,28% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΧΑΛΚΟΡ και 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΒΑΛ.
Πέραν αυτών δεν υπάρχει άλλη µετοχική συγγένεια (άµεση ή έµµεση) µεταξύ των συγχωνευόµενων ή άλλων συνδεδεµένων µε αυτές εταιρειών.


•    Αναφορά στη συμμετοχή βασικών μετόχων και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη διοίκηση της Απορροφώμενης:
Οι κ. Νικόλαος Κουδούνης αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΛΚΟΡ συμμετέχει και ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελβάλ.
Ο κ. Ανδρέας Κυριαζής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Χαλκόρ συμμετέχει και ως μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελβάλ. Ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Χαλκόρ όσο και της Ελβάλ.

•    Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά στις συγχωνευόμενες:
Δεν υπάρχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά στις συγχωνευόμενες με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Οι κ. Νικόλαος Κουδούνης αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΛΚΟΡ συμμετέχει και ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελβάλ. Ο κ. Ανδρέας Κυριαζής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Χαλκόρ συμμετέχει και ως μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελβάλ.
Ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Χαλκόρ όσο και της Ελβάλ.

V. Τα οικονομικά μεγέθη προκύπτουν από τις ελεγμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Ελβάλ που βρίσκονται στο www.elval.gr.
Για λόγους συγκρισιμότητας παρουσιάζεται η συνεχιζόμενη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως αυτή προήρθε μετά την απόσχιση του κλάδου αλουμινίου foil που ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 2016.
Κατά το 2015 πραγματοποιήθηκε σημαντικός εταιρικός μετασχηματισμός με την απορρόφηση του κλάδου έλασης αλουμινίου της εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Για τη συνολική επίδραση τις οικονομικές καταστάσεις παρακαλούμε δείτε αναλυτικά τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

VI. Λοιπά Θέματα:
Η εταιρεία που θα προκύψει από τη Συγχώνευση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις πρωτογενούς εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Χαλκόρ και της Ελβάλ, ήτοι κατά την 26.9.2017.
Αναφορικά με τη διασπορά των μετοχών της εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση επισημαίνεται ότι το απαιτούμενο ποσοστό διασποράς της νέας εταιρίας θα επιτευχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ.
Επιπλέον, η Εταιρεία, έχει προβεί σε σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 11527, στον Πύργο Αθηνών, τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας , τη διεύθυνση επικοινωνίας 62 χλμ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα και επίσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και της εισηγμένης Εταιρείας (www.halcor.com).

 Οικονομικά μεγέθη  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 31.12.2016
Ποσά σε χιλ. ευρώ             ΕΛΒΑΛ    ΧΑΛΚΟΡ
Κύκλος εργασιών                 745.572    692.898
Ίδια κεφάλαια                       443.413    99.549
Κερδη μετά από φόρους         17.791    1.720

Τέλος, λόγω του σημαντικού μεγέθους της Ελβάλ θα υπάρχει σημαντική επίδραση στα μεγέθη της απορροφώσας.
Οι Συγχωνευόμενες θα συντάξουν ελεγμένες pro-forma οικονομικές καταστάσεις με τον εταιρικό μετασχηματισμό για τις δύο τελευταίες κλεισμένες χρήσεις στο έγγραφό που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3401/2005 και περιέχει όλες τις πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

www.worldenergynews.gr

panagiotis