Yβριδική λύση προκρίνει η ΡΑΕ για τα θέματα διατησίας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Υιοθέτηση των διεθνών πρακτικών έχει ζητήσει η ΔΕΗ

Yβριδική λύση προκρίνει η ΡΑΕ για τα θέματα διατησίας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Υιοθέτηση των διεθνών πρακτικών έχει ζητήσει η ΔΕΗ

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως αργεί ακόμη η εισήγηση για τον Κώδικα της Προθεσμιακής Αγοράς

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση των τελικών εισηγήσεων της ΕΧΕ για τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και του ΑΔΜΗΕ για τον Κανονισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πιθανότερο είναι να υποβληθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα στη ΡΑΕ προς έγκριση, από την οποία αναμένεται να εγκριθούν τον προσεχή Νοέμβριο.
Επίσης, η ΕΧΕ προχωρά παράλληλα στη διαμόρφωση και της τελικής εισήγησης για τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών.
Ωστόσο, η εισήγηση αυτή θα πρέπει τυπικά να λάβει την έγκριση από το Δ.Σ. της υπό ίδρυση θυγατρικής εταιρείας της ΕΧΕ, η οποία θα αναλάβει την εκκαθάριση, τον διακανονισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Η έγκριση αναμένεται να γίνει περί τα τέλη Οκτωβρίου, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί ο κανονισμός στη ΡΑΕ από τον φορέα εκκαθάρισης.
Στα τελικά κείμενα θα ενσωματώνονται οι παρατηρήσεις που έκανε η Ρυθμιστική Αρχή, με βάση τις επισημάνσεις που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης των αρχικών εισηγήσεων.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή η ΕΧΕ επεξεργάζεται τον δεύτερο «κύκλο» παρατηρήσεων της ΡΑΕ, τις οποίες έκανε η Αρχή στην πρώτη αναθεωρημένη εκδοχή των κανονισμών που της απέστειλε ο λειτουργός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η διαιτησία και οι αντιρρήσεις της ΔΕΗ 

Μία τέτοια παρατήρηση που ενσωματώθηκε αφορά το ζήτημα της διαιτησίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στην τελική εισήγηση θα προβλέπεται μία υβριδική λύση, με τα εμπλεκόμενα μέλη να αποφασίζουν κατά πόσο η διαιτησία θα γίνει από τη ΡΑΕ ή από άλλο διαιτητικό δικαστήριο της προτίμησής τους.
Στην αρχική τους εκδοχή, οι κανονισμοί προέβλεπαν ότι οποιασδήποτε διαφορά θα παραπεμπόταν υποχρεωτικά στη ΡΑΕ και ειδικότερα στο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο της Αρχής.
Κάτι στο οποίο είχε εκφράσει αντιρρήσεις η ΔΕΗ, υποστηρίζοντας πως αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος περί δικαιώματος στην παροχή έννομης προστασίας.
Η μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ απαρτίζεται από μέλη της ΡΑΕ, μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων και δικηγορικών συλλόγων, καθώς και καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στο μόνιμο διατητικό δικαστήριο η Διαιτησία της ΡΑΕ. Επίσης, ο κατάλογος, από τον οποίο επιλέγονται υποχρεωτικώς οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής συντάσσεται κάθε δύο έτη με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
Όπως σημείωνε η ΔΕΗ στις παρατηρήσεις της, η υποχρεωτική παραπομπή στο παραπάνω όργανο αντιβαίνει κατάφωρα στην λογική και τους σκοπούς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που είναι να εξελιχθεί σε σημαντική περιφερειακή αγορά.
Μια τέτοια προοπτική περνάει υποχρεωτικά μέσα από την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Επομένως οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών θα πρέπει να ακολουθούν τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές, με τις οποίες βέβαια είναι εξοικειωμένη η διεθνής επενδυτική – ενεργειακή κοινότητα.
Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως αργεί ακόμη η εισήγηση για τον Κώδικα της Προθεσμιακής Αγοράς, καθώς για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται αποφάσεις της Επιτροπής Αγοράς καθώς και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, μέσω τροπολογιών. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το ανώτατο όριο που θα θεσπισθεί για τα διμερή και προθεσμιακά συμβόλαια που θα μπορεί να συνάπτει η ΔΕΗ, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους της εν λόγω αγοράς, όπως έχει φανεί και από τις κατά καιρούς τοποθετήσεις πολλών φορέων του κλάδου.

www.worldenergynews.gr