Σχεδιάζεται πρόγραμμα - υβρίδιο έως το 2020 με ενισχυμένη εποπτεία, με το ΔΝΤ και 10 δισ για τις τράπεζες από ESM

Σχεδιάζεται πρόγραμμα - υβρίδιο έως το 2020 με ενισχυμένη εποπτεία, με το ΔΝΤ και 10 δισ για τις τράπεζες από ESM
Το πρόγραμμα υβρίδιο θεωρητικά δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί επισήμως μνημόνιο αλλά πρακτικά θα έχει χαρακτηριστικά προγράμματος στήριξης
Οι δανειστές θέλουν 2ετές πρόγραμμα υβρίδιο με ενισχυόμενη εποπτεία για την Ελλάδα με ενεργή συμμετοχή του ΔΝΤ και κεφάλαια για τράπεζες από τον ESM.
Αυτό φαίνεται ότι είναι το νέο σχέδιο των δανειστών για την Ελλάδα, ακυρώνοντας τα πολιτικά πλάνα της κυβέρνησης για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια.
Το πρόγραμμα υβρίδιο θεωρητικά δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί επισήμως μνημόνιο αλλά πρακτικά θα έχει χαρακτηριστικά προγράμματος στήριξης.

Πάντως όπως ανέφερε στέλεχος της Morgan Stanley στο bankingnews «είναι ουτοπία μια χώρα όπως η Ελλάδα με χρέος 320 δισεκ. και με 100 δισεκ. προβληματικά δάνεια και με 8 χρόνια μνημόνια να μην διαθέτει ισχυρό δίχτυ προστασίας, οπότε δεν μπορεί να υφίσταται θέμα καθαρής εξόδου»
Με βάση ορισμένες πηγές για να μπορέσουν όλες οι πλευρές να εμφανιστούν….νικητές…θα σχεδιαστεί ένα «Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης»  δηλαδή μια λύση υβρίδιο που θα περιλαμβάνει μέρος μνημονιακών παραδοχών και παραμέτρους PCCL.
Στο σχέδιο αυτό θα συμμετάσχει και το ΔΝΤ ενώ θα περιλαμβάνονται και κεφάλαια για τράπεζες περίπου 10 δισεκ. που θα καταβάλλει ο ESM.
Μαζί με αυτή την υβριδική λύση θα ανακοινωθεί και ένα πλέγμα μέτρων για το χρέος ώστε να αποτελέσει ένα δέλεαρ για την ελληνική κυβέρνηση.
Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει λάβει 52,9 δισεκ. διακρατικά δάνεια, 130,9 δισεκ. δάνεια από τον EFSF, περίπου 40,2 δισεκ. εκταμιεύσεις από το 3ο μνημόνιο σύνολο 224 δισεκ.
Ο ESM δανείζει την Ελλάδα με επιτόκια 0,89%.
Ο EFSF είχε δανείσει την Ελλάδα με επιτόκια 2,5%
Τα ομόλογα GLF 52,9 δισεκ. των διακρατικών δανείων της ΕΕ προς την Ελλάδα έφεραν επιτόκιο 0,65%.
Να θυμίσουμε ότι το μέσο επιτόκιο του ΔΝΤ καθορίζεται με SDRs ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα +2% δηλαδή επιτόκιο περίπου 3,8%.

Ποιο είναι το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα υβρίδιο

Δεν μπορεί να υπάρξει 4ο μνημόνιο καθώς θα θεωρηθεί αποτυχία η στρατηγική της Ευρώπης και του ESM για την Ελλάδα.
Η χρήση ECCL δηλαδή πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους μάλλον είναι απίθανο να εφαρμοστεί καθώς η Ελλάδα δεν πληρεί τα κριτήρια.
Θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να ονομαστεί πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, να είναι προαιρετικό και να χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και τον ESM από τα εναπομείναντα κεφάλαια του ESM.
Στο πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστούν και βασικές παραδοχές της
Προληπτικής Πιστωτικής Γραμμής (PCCL- Precautionary Conditioned Credit Line)         
Η Προληπτική Πιστωτική Γραμμή αποτελεί ένα μηχανισμό πίστωσης υπό αίρεση, θα χορηγηθεί από τον ESM και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν αποκλίσεις όπως πχ ο δημοσιονομικός κόφτης ή όταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ξεπεράσουν τους στόχους.
Θα λειτουργήσει ως μηχανισμός ασφαλείας και εγγύησης στις εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου με στόχο αυτό να μπορεί να δανειστεί με βιώσιμα επιτόκια σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 10 ή 15 ή 30 χρόνια.

Τι προβλέπει η σύμβαση PCCL του ESM:

Άρθρο 3
Διαδικασίες χορήγησης προληπτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης
4. Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3, το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της Συνθήκης του ESM, αναθέτει:
4α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και όπου είναι δυνατόν, μαζί με το ΔΝΤ - που έχει ως καθήκον διαπραγμάτευσης, με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕSM, συντάσσει μνημόνιο συμφωνίας με τους όρους πολιτικής που συνοδεύουν την προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή
4β. Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM, που έχει παράλληλα την αρμοδιότητα να εκπονήσει πρόταση για συμφωνία χρηματοδοτικής ενίσχυσης (FFA), στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι οικονομικοί όροι και προϋποθέσεις της προληπτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, που θα υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης (MoU) για λογαριασμό του ESM, με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 4α) και της έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM υπογράφει τη συμφωνία χρηματοοικονομικής βοήθειας, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Ενισχυμένη Εποπτεία
Όταν χορηγείται ECCL (πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους) ή εκδοθεί ένα PCCL, το μέλος του ESM υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα της πίστωσης.
Ένα μέλος του ESM υπό ενισχυμένη εποπτεία, σε διαβούλευση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) και, ενδεχομένως, το ΔΝΤ, θεσπίζει μέτρα στην αντιμετώπιση των πηγών ή των πιθανών πηγών δυσκολιών

Τι ισχύει για την εποπτεία - Ενισχυμένη Επιτήρηση έως αποπληρωμής χρέους από θεσμούς

Τι προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013, της 21ης Μαΐου 2013
Άρθρο 2
Κράτη μέλη υπό ενισχυμένη εποπτεία
1.   Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος το οποίο αντιμετωπίζει ή απειλείται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.
Όταν η Επιτροπή εκτιμά αν ένα κράτος μέλος απειλείται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων παραμέτρων, τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίστηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ή, όταν υπάρχει, την πιο πρόσφατη ενδελεχή επισκόπηση. Η Επιτροπή διεξάγει επίσης εμπεριστατωμένη εκτίμηση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους όρους δανεισμού του εν λόγω κράτους μέλους, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χρεών του, την ευρωστία του δημοσιονομικού του πλαισίου, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών του, τη σοβαρότητα του βάρους του χρέους του και τον κίνδυνο μετάδοσης σοβαρών πιέσεων στον χρηματοπιστωτικό του τομέα για τη δημοσιονομική του κατάσταση ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα άλλων κρατών μελών.
3.   Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ, το ΕΤΧΣ ή άλλο σχετικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως το ΔΝΤ, η Επιτροπή θέτει το εν λόγω κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία.

Άρθρο 3
Ενισχυμένη εποπτεία

1.   Το κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, μετά από διαβούλευση και σε συνεργασία με την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τις ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και, όπου είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ, εγκρίνει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών ή των δυνητικών πηγών των δυσκολιών.
2.   Η στενότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής κατάστασης που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 (*) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ εφαρμόζεται σε κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, ασχέτως της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος στο εν λόγω κράτος μέλος. Η έκθεση που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση.

Άρθρο 14
Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα
1.   Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους.
Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή.
2.   Μετά από αίτημα της Επιτροπής, το κράτος μέλος που παραμένει υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013.
3.   Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.
4.   Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει σε κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή.
5.   Το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους μπορεί να καλέσει εκπροσώπους της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

(*) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 473/2013

Άρθρο 10
Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για κράτη μέλη που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
2. Το κράτος μέλος προβαίνει αμέσως σε ευρεία εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους υποτομείς της. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους κρατικούς προϋπολογισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/85/ΕΕ, καλύπτονται επίσης από την εκτίμηση στο βαθμό που μπορούν να συμβάλουν στην ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Το αποτέλεσμα της εν λόγω εκτίμησης περιλαμβάνεται στην έκθεση η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α ή το άρθρο 5 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.
3. Το κράτος μέλος υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή και στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή, για το δημόσιο και τους υποτομείς του, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα και τη φύση αυτών που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.
6. Μετά από σχετικό αίτημα και εντός της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή, το κράτος μέλος που υπόκειται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος: α) διενεργεί, κατά προτίμηση σε συνεργασία με εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα, εκτενή ανεξάρτητο έλεγχο των κρατικών λογαριασμών όλων των υποτομέων του δημοσίου, προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω κρατικών λογαριασμών στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, και συντάσσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, β) παρέχει τυχόν διαθέσιμα συμπληρωματικά στοιχεία για την παρακολούθηση των μέτρων διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος.
H Επιτροπή (Eurostat) εκτιμά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που κοινοποιεί το οικείο κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 της 25ης Μαΐου 2009 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1).

Οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε αυξήσεις κεφαλαίου το 2019

Με τις λύσεις προγράμματος που θα μπορούσε να ονομαστεί πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, με προαιρετικό χαρακτήρα ή Προληπτική Πιστωτική Γραμμή (PCCL- Precautionary Conditioned Credit Line) θα υπάρχει μέριμνα ώστε στο capital buffer στο κεφαλαιακό απόθεμα να περιλαμβάνονται και κεφάλαια για τις ελληνικές τράπεζες.
Στα stress tests οι ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν με αστερίσκο κοινώς θα πάνε σε αυξήσεις κεφαλαίου από το 2019.
Το capital buffer θα εκμηδενιστεί καθώς η ζημία θα φθάσει στα 8,5 με 10,5 δισεκ. ενώ οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες θα διαμορφωθούν στα 4 με 5,5 δισεκ. το μέγιστο αλλά θα δοθεί ορίζοντας 2ετίας δηλαδή έως το 2020 αλλά ουσιαστικά το 2019 θα είναι το έτος των αυξήσεων κεφαλαίου.
Τα stress tests είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν τον Μάιο για το χρέος και την έξοδο ή μη έξοδο από τα μνημόνια άλλο εάν ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών δεν θα θέλει να εμπλακεί σε πολιτικά παιχνίδια.  

Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr