ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

18/06/2017 18:20

Με 1.000 ευρώ οι ομολογίες του Ομίλου Μυτιληναίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ομολογιούχοι

Η κατανομή της δημόσιας προσφοράς και η διάθεση των κεφαλαίων
Το ενεργητικό του ομίλου ανέρχεται στα 3,1 δις ευρώ - Τι αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο    
Τo «πράσινο φως» άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση του ομολογιακού δανείου του ομίλου Μυτιληναίου.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση της εγχώριας αγοράς ομολόγων με χρηματιστηριακά στελέχη νε εκτιμούν ότι θα στεφθεί με επιτυχία.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη 21 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Πιο αναλυτικά, το σύνολο ων προσφερόμενων ομολογιών προσδιορίζεται έως τις 300.000 κοινές ανώνυμες, άυλες ομολογίες.
Σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό δελτίο, η προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών απαιτεί την κάλυψη ομολογιών συνολικής αξίας τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ και το ανώτερο ποσό που ζητάει η εταιρεία ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου της δημόσιας προσφοράς και το επιτόκιο της έκδοσης θα προσδιορισθεί την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς.
Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία θα είναι στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομολογία (στο 100% της ονομαστικής αξίας) ή υπό το άρτιο, θα προσδιορισθεί από τους συντονιστές αναδόχους.

Το ελάχιστο ή ανώτατο όριο εγγραφής ομολογιών ανά επενδυτή

Κατ’ ελάχιστον μια προσφερόμενη Ομολογία και κατ’ ανώτατο έως 300.000 ομολογίες.
Η ονομαστική αξία της ομολογίας 1.000 ευρώ.
Η εταιρεία έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών στο 100% της ονομαστικής αξίας από το 2020 για τους ομολογιούχους που τοποθετήθηκαν στη δημόσια προσφορά ενώ για τους επενδυτές που αγόρασαν ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά μπορεί να έχουν απώλειες.
Κάθε ομολογιούχος θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους του ομολόγου μετά την επέλευση ουσιώδους μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias.
Κύριοι ανάδοχοι είναι η Alpha Τράπεζα , και η Τράπεζα Πειραιώς, λοιποί ανάδοχοι Euroxx Χρηματιστηριακή, Επενδυτική Τράπεζα , η Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Σύμβουλος έκδοσης η Εθνική Χρηματιστηριακή.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης έχει ως εξής:

20.06.2017 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

21.06.2017 Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

23.06.2017 Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα Ελλάδος 16:00).

23.06.2017 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α

27.06.2017 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε.

27.06.2017 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.
Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης

28.06.2017 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Η κατανομή της Δημόσιας Προσφοράς


Το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς κατ΄ ελάχιστο 90.000 ομολογίες θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγράφων των ιδιωτών επενδυτών.
Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών κατά μέγιστο 210.000 ομολογίες θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν ή αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα τη δήλωση βούλησης - κάλυψης
.
Που θα πάνε τα λεφτά του Ομολόγου

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την εκδότρια στο σύνολο τους εντός του 2017.
Το 80% των κεφαλαίων θα πάει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή των θυγατρικών τους.
Το 10% των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης και το υπόλοιπο 10% για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή των θυγατρικών.
Το Επιτόκιο του κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια κατόπιν διενέργειας Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία «Βook Building») με ανακοίνωση στο ΗΔΤ, θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη την πενταετή διάρκειά του.
Συγκεκριμένα, το Επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης και της Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών, όπως αυτή ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο Εκδότης.
Η περίοδος εκτοκισμού αποτελεί τις χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται ο υπολογισμός των τόκων των Ομολογιών, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, με τη διευκρίνιση ότι:
  • Η πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού αρχίζει κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου μήνα μετά από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών
  • Κάθε επόμενη Περίοδος Εκτοκισμού ξεκινά αμέσως μετά από τη λήξη της προηγούμενης Περιόδου Εκτοκισμού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου μήνα μετά από αυτήν
  • Η διάρκεια Περιόδου Εκτοκισμού συντέμνεται υποχρεωτικά, ώστε να λήγει κατά την Ημερομηνία Λήξης του Δανείου
  • Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα οποιασδήποτε Περιόδου Εκτοκισμού δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η εν λόγω Περίοδος Εκτοκισμού αυτή θα λήγει την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, εκτός εάν η επόμενη αυτή ημέρα μετατίθεται στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, οπότε η Περίοδος Εκτοκισμού θα συντέμνεται και θα λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μηνός

Ο Όμιλος Μυτιληναίου σε αριθμούς

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 1.284,251.000 ευρώ το Δεκέμβριο του 2016 έναντι 1.230.338.000 το 2015.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν τα 789,1 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 698,4 εκατ. ευρώ το 2015. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν το 1.035.039.000 έναντι 970.656.000 το 2015.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος προέβη σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού με την επιμήκυνση των περιόδων λήξης του. Το πραγματικό σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού του ομίλου ήταν στο 5,44% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου έφθασε τα 3.108.420.000 ευρώ το Δεκέμβριο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2% σε σχέση με το 2015.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ήταν στα 197,8 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2016.
Ο όμιλος Μυτιληναίου διαθέτει 96 θυγατρικές εταιρείες και το 2017 ιδρύθηκε από την 50% θυγατρική του ομίλου, Power Projects LTD, η Aurora Ventures LTD.

Οι προοπτικές του 2017

Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης του αλουμινίου αναμένεται να παραμείνει ισχυρός σε παγκόσμιο επίπεδο το 2017 δρώντας υποστηρικτικά για τα τιμές του αλουμινίου και οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων από τον εν λόγω τομέα.
Οι υψηλότερα διαμορφούμενες τιμές της αλουμίνας για το 2017 αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα της Αλουμίνιον της Ελλάδος το 2017 έναντι του 2016.
Στο πλαίσιο υλοποίησης εντός του 2017 και 2018 του νέου προγράμματος «The Best» αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους για τη φετινή χρήση και συνακόλουθα στη βελτίωση του περιθωρίων κερδοφορίας.

Ο τομέας της Ενέργειας

Το 2017 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου του ομίλου στην ελληνική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ η λειτουργία των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του έτους 2016.
Φέτος θα ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου από μονάδες με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία το 2016.
Ο τομέας EPC αφορά στη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή έργων.
Για το 2017 η ΜΕΤΚΑ επιδιώκει αφενός την έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και αφετέρου την ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη.
Τέλος, να σημειωθεί ότι το 48,8% ( 608,2 εκατ. ευρώ) των πωλήσεων έγιναν στην εγχώρια αγορά, το 24,6% ( 306,4 εκατ. ευρώ) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 26,6% (331,4 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες για το 2016.

www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 18 Ιούνιος 2017 21:39

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.