Ανοίγουν τον φάκελο Αλουμύλ οι πιστώτριες τράπεζες - Ποιοι οι μνηστήρες

Ανοίγουν τον φάκελο Αλουμύλ οι πιστώτριες τράπεζες - Ποιοι οι μνηστήρες

Προσέλαβαν σύμβουλο για την αναδιάρθρωση του ομίλου - Ο δανεισμός και η ανάγκη εξορθολογισμού του σε σχέση με τα EBITDA

Την τυπική έναρξη της συζήτησης για την αναδιάρθρωση του ομίλου Αλουμύλ, με ενίσχυση του ισολογισμού της, μέσω ρύθμισης υποχρεώσεων και εισαγωγής «φρέσκου» χρήματος, κήρυξαν οι πιστώτριες τράπεζές της.
Μέσα στον Ιούλιο, οι έξι πιστώτριες τράπεζες του ομίλου Αλουμύλ (Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Εθνική, Αττικής και Παρευξείνια) ανέθεσαν σε ξένη εταιρεία το έργο συμβούλου αναδιάρθρωσης της εισηγμένης.
Ο σύμβουλος θα πρέπει να επεξεργαστεί σχέδιο εξυγίανσης και να βρει στρατηγικό επενδυτή, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη συναίνεση της πλειονότητας των πιστωτών και του μεγαλομετόχου της εταιρείας.
Η απόφαση των τραπεζών έρχεται μετά από άκαρπες διαπραγματεύσεις 18 και πλέον μηνών με τη διοίκηση και το μεγαλομέτοχο του ομίλου Αλουμύλ, αναφορικά με την αναχρηματοδότηση καθαρού δανεισμού, ο οποίος στο τέλος του 2016 ανερχόταν σε 154 εκατ. ευρώ.
Στις αρχές του 2017, σύμφωνα με την Αλουμύλ, η εταιρεία αποδέχθηκε τους όρους των ομολογιούχων, υπογράφοντας ένα indicative term sheet, το οποίο, όμως, εν συνεχεία δεν έλαβε την έγκριση από την απαιτούμενη πλειοψηφία των ομολογιούχων.
Αντίθετα, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία από πλευράς τραπεζών χωρίς η διαπραγμάτευση να ευοδωθεί ως σήμερα.  
Στο τέλος του 2017 (σ.σ τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία) ο καθαρός δανεισμός του ομίλου έφθασε τα 161,4 εκατ. ευρώ, με τα ενοποιημένα προ φόρων τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε ζημιές 6,7 εκατ. ευρώ.
Η χρήση επιβαρύνθηκε από μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 23,4 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις (16,4 εκατ.) και προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων (1,1 εκατ.) και εξοπλισμού (4,8 εκατ.) Χωρίς τις παραπάνω έκτακτες ζημιές, τα EBITDA θα διαμορφωνόταν σε 16,7 εκατ. ευρώ.  
Φέτος, δεν θα υπάρξουν μη έκτακτες ζημιές με αποτέλεσμα τα EBITDA να εκτιμάται ότι θα κινηθούν άνω των 15 εκατ. ευρώ.
Ακόμη και έτσι ο καθαρός δανεισμός θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλός ως προς EBITDA ( σ.σ περίπου 10 με 11 φορές), αποτυπώνοντας την ανάγκη αναδιάρθρωσης.  
Επίσης στο τέλος του 2017 η καθαρή θέση της μητρικής έχει καταστεί χαμηλότερη από το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Το σύνολο των ομολογιακών δανείων του ομίλου είναι ληξιπρόθεσμο, με τον ορκωτό ελεγκτή να επισημαίνει ότι οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, και ως εκ τούτου οι εταιρείες του ομίλου δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα, η μητρική δεν έχει καταβάλλει δεδουλευμένους τόκους για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2016 έως τον Δεκέμβριο 2017.
Παρ ότι ο όμιλος διαθέτει ικανή ρευστότητα (ταμείο περίπου 17 εκατ. στο τέλος του 2017) και ανοικτές πιστωτικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετεί κανονικά τους προμηθευτές του η αναδιάρθρωση του δανεισμού με ρύθμιση δανείων και είσοδο φρέσκου χρήματος θα παράσχει αφενός μεγαλύτερη ευχέρεια σε κεφάλαιο κίνησης, αφετέρου τα απαραίτητα κεφάλαια για να υλοποιηθούν επενδύσεις.
Μνηστήρες για την Αλουμύλ υπάρχουν καθώς σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, την πόρτα των τραπεζών για να διερευνήσουν τις προθέσεις τους έχουν κτυπήσει ως τώρα περίπου 4 με 5 funds.
Η έναρξη μιας συντεταγμένης από πλευράς πιστωτριών τραπεζών διαδικασίας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλους επενδυτές.

 

 

www.bankingnews.gr

www.worldenergynews.gr