Νέο μέλος στο ΔΣ της Τέρνα Μ.Α.Ε. Χρηματοδοτήσεων ο Γεώργιος Μέργος

Νέο μέλος στο ΔΣ της Τέρνα Μ.Α.Ε. Χρηματοδοτήσεων ο Γεώργιος Μέργος

Η εκλογή του κ. Μέργου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 2ας Αυγούστου 2018 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/20 και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Μέργο του Ιωάννη, Οικονομολόγο, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Άγγελου Ταγματάρχη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2022.

Η εκλογή του κ. Μέργου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:
1.Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου,  Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος,
2.Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου, Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος,
3.Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου, Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4.Κωνσταντίνος Μπασλής του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5.Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

O κ. Μέργος,  ο οποίος  έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, αντικαθιστά τον κ. Ταγματάρχη στα καθήκοντά του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής:

-Γεώργιος Μέργος                                                                 
-Μπασλής Κωνσταντίνος                                                   
-Χατζηαρσενίου Δήμητρα                                                 


www.worldenergynews.gr


Eleni Α