Αναχρηματοδότηση του δανεισμού της επιδιώκει η Elpedison – Ενίσχυση τζίρου και περιορισμός ζημιών το 2017

Αναχρηματοδότηση του δανεισμού της επιδιώκει η Elpedison – Ενίσχυση τζίρου και περιορισμός ζημιών το 2017

Η εταιρία προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα περί τους 80.000 καταναλωτές

Με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών έκλεισε το 2017 για την εταιρία παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Elpedison, η οποία ωστόσο κατέγραψε και πέρυσι ζημίες αν και αυτές ήταν μικρότερες σε σχέση με το 2016. 
Συγκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών το 2017 ανήλθε σε 414,3 εκατ. ευρώ έναντι 322,23 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,06 εκατ. ευρώ, έναντι 18,12 εκατ. το 2016.
Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 2,7 TWh το 2017 αυξημένη κατά 8,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε η εταιρία στη λιανική αγορά ανήλθαν σε 1,6 TWh, αυξημένες κατά 64,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σημειώνεται ότι η Elpedison, στο τέλος του 2017 προμήθευε περίπου 80.000 καταναλωτές.
Tα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 19,03 εκατ. ευρώ για το έτος 2017, έναντι 4,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων η  Elpedison θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους δανειστές της για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού που λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Το  σύνολο του δανεισμού της εταιρίας που είναι εγγυημένο από τους μετόχους της, στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 224,264 εκατ. ευρώ έναντι 252.587 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ο δε καθαρός δανεισμός (δηλαδή αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) ανερχόταν σε 188,838 εκατ. ευρώ έναντι 222.161 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Έμφαση στη χαμηλή τάση

Σε ότι αφορά στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η εταιρία προτίθεται να εστιάσει ακόμη περισσότερο στην χαμηλή τάση με σκοπό την ανάπτυξη της διείσδυσής της σε ένα τμήμα που μπορεί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση έχοντας διαμορφώσει ένα μακράς διάρκειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί με την επένδυση στον οργανισμό, τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, την ανάπτυξη των καναλιών διανομής, καθώς και την αύξηση των διαφημιστικών δαπανών.
Επίσης προτίθεται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσιών του φυσικού αερίου και υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης.
Σε ότι αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρεται στην έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2017.
Επίσης σημειώνεται ότι το 2017, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στα υπόλοιπα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εταιρία, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του ελλείμματος, το οποίο δημιουργήθηκε στην αγορά από την κατάρρευση ορισμένων εναλλακτικών προμηθευτών το 2011 έχει διευθετηθεί, με την εταιρεία να έχει εισπράξει 23,4 εκ. ευρώ από το ΛΑΓΗΕ το 2017.
Στο τομέα του φυσικού αερίου οι συγκρατημένες τιμές του πετρελαίου επέτρεψαν να παραμείνει ανταγωνιστική η τιμή του αερίου και οι προσφερόμενες τιμές των μονάδων φυσικού αερίου.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και τους περιορισμούς στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη και τους υδροηλεκτρικούς πόρους, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής και των περιθωρίων κέρδους κατά το 2017.
Η συνεχής αύξηση της ρευστότητας στην αγορά χονδρικής πώλησης αερίου επέτρεψε τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου χαμηλού κόστους από την εταιρεία για το 2017 αλλά και το 2018.
Ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς λιανικής πώλησης αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εταιρεία ανέπτυξε τα συστήματά της και έχει πλήρως οργανωθεί για να απευθυνθεί και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά όλες τις κατηγορίες πελατών αερίου.
Παρά τον έντονο και επιθετικό ανταγωνισμό, το μερίδιο αγοράς της Elpedison στη λιανική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά το 2017.
Το 2018, η διοίκηση αναμένει ότι το μερίδιο αγοράς θα διατηρήσει μια λελογισμένη συνεχή αυξητική τάση.

www.worldenergynews.gr