«Χρυσές» επιδόσεις για τον ΔΕΣΦΑ το 2017 – Αύξηση 153% της κερδοφορίας (125,9 εκατ. ευρώ) και κατά 47% των εσόδων

«Χρυσές» επιδόσεις για τον ΔΕΣΦΑ το 2017 – Αύξηση 153% της κερδοφορίας (125,9 εκατ. ευρώ) και κατά 47% των εσόδων

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Διαχειριστή ανήλθαν στο τέλος του 2017 στα 227,7 εκατ. ευρώ έναντι 145,8 εκατ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο πριν

Εντυπωσιακή αύξηση εσόδων και κερδών κατέγραψε ο ΔΕΣΦΑ το 2017 ως αποτέλεσμα της αύξησης της κατανάλωσης του φυσικού αερίου τόσο για ηλεκτροπαραγωγή όσο και για βιομηχανία και οικιακή κατανάλωση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη του Διαχειριστή για το 2017 ανήλθαν σε 125,9 εκατ. ευρώ έναντι 49,7 εκατ. ευρώ του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 152,96%.
Tα δε έσοδα της εταιρίας που σε ποσοστό 93% προέρχονται από το ρυθμιζόμενο τέλος χρήσης του δικτύου αυξήθηκαν κατά 47% και διαμορφώθηκαν σε 283,2 εκατ. ευρώ, έναντι 192,6 ευρώ το 2016.
Αναλυτικότερα το 2017 τα κέρδη του ΔΕΣΦΑ μετά από φόρους ανήλθαν σε 85,6 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 34,3 εκατ. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 149,47%.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) ανήλθε σε 177,42 εκατ. ευρώ έναντι 104,24 εκατ. ευρώ το 2016 και παρουσίασε αύξηση κατά 70,19%.
Ο ΔΕΣΦΑ, που σύντομα αναμένεται να περάσει στο έλεγχο της κοινοπραξίας των ευρωπαίων διαχειριστών φυσικού αερίου υπό την ιταλική Snam, (προκρίθηκε στο σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ προσφέροντας 535 εκατ. ευρώ για το 66% του ΔΕΣΦΑ), θα διανείμει στους μετόχους του για τη χρήση του 2017, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο και τα ΕΛΠΕ, μέρισμα ύψους 45,50 εκατ. ευρώ, το οποίο σε ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 56%, έναντι ελάχιστης υποχρέωσης διανομής 35%.

Γεμάτα ταμεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις του ΔΕΣΦΑ από πελάτες στο τέλος του 2017 ανέρχονταν σε 80.117.000 ευρώ έναντι 72.879.000 ευρώ το 2016, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους έφθαναν τα 227.775.000  ευρώ έναντι 145.894.000 ευρώ στο τέλος του 2016.
Το υπόλοιπο των δανείων του ΔΕΣΦΑ την 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε 222.822.000. ευρώ και αφορά σε δάνεια που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι 249.561.000 της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.
Σημειώνεται ότι όλα τα δάνεια του Διαχειριστή έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Η σημαντική άνοδος των εσόδων αλλά και των κερδών του ΔΕΣΦΑ είναι αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης φυσικού αερίου το 2017. Συγκεκριμένα οι ποσότητες που διακινήθηκαν από τις εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 4.642.869.559 Νm3 έναντι 3.835.318.225 Νm3 το 2016 (αύξηση κατά 21,06%).
Μάλιστα το 2017 σημειώθηκε και αύξηση της αιχμής της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 20,33% (23.580.220 Nm3/d έναντι 19.596.897 Nm3/d το 2016) .
Αναλυτικότερα η αύξηση της κατανάλωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 18,06% που παρουσίασε ο τομέας των ηλεκτροπαραγωγών, ο οποίος αποτελεί το 66,8% της συνολικής κατανάλωσης του 2017.
Οι καταναλώσεις από τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (μικρή βιομηχανία και οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές – αποτέλεσαν το 19,5% της συνολικής κατανάλωσης του 2017) παρουσίασαν αύξηση ίση με 10,05%, ενώ η μεγάλη βιομηχανία (καταναλωτές συνδεδεμένοι απ’ ευθείας με το δίκτυο μεταφοράς πλην ηλεκτροπαραγωγών – αντιστοιχούσαν στο 13,7% της συνολικής κατανάλωσης του 2017) παρουσίασε αύξηση κατανάλωσης ίση με 64,90%.

Σύμμαχος ο… κακός καιρός

Μέρος της αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς και από τα δίκτυα διανομής οφείλεται στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν στην αρχή του 2017, ενώ πέρα από τις καιρικές συνθήκες, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και τον τελευταίο μήνα του 2016 εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης στην παραγωγή ενέργειας που προκλήθηκε από τη θέση εκτός λειτουργίας πολλών πυρηνικών εργοστασίων της Γαλλίας, κάτι που είχε επίδραση σε όλη την Ευρώπη.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υποκατέστησε τις εισαγωγές και οδήγησε και σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών.
Η τάση αυτή ήταν εμφανής και στην αρχή του έτους 2017 και οδήγησε στην αιχμή ζήτησης που καταγράφηκε στις 12/1/2017.
Το 2017, το μερίδιο του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε σε 31,5% από 26,6% το 2016.
Η αύξηση των καταναλώσεων στον τομέα της μεγάλης βιομηχανίας και των δικτύων διανομής μπορεί να θεωρηθεί και μια ένδειξη της αρχόμενης οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος.
Οι εισαγωγές ΦΑ προήλθαν το 2017 κατά 58,76% από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (έναντι 64,82% το 2016), κατά 12,39% από τα ελληνοτουρκικά σύνορα (έναντι 15,83% το 2016) και κατά το υπόλοιπο 28,85% ως ΥΦΑ από τη Ρεβυθούσα (έναντι 19,35% το 2016). Το 2017 εκφορτώθηκαν 30 φορτία ΥΦΑ (έναντι 18 το 2016). Παρατηρείται δηλαδή μια σημαντική αύξηση του μεριδίου του ΥΦΑ στην ελληνική αγορά ΦΑ.

www.worldenergynews.gr