Τέρνα Ενεργειακή: Στις 6 Ιουνίου 2018η γενική συνέλευση για διάθεση κερδών και διανομή μερίσματος

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 6 Ιουνίου 2018η γενική συνέλευση για διάθεση κερδών και διανομή μερίσματος
Τη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Τέρνα Ενεργειακή, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση
Την προτεινόμενη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Τέρνα Ενεργειακή, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (15/5/2018) ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή, με την από 15 Μαΐου 2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός αμοιβής τους
5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20
7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

wwww.worldenergynews.gr

Eleni Α