ΕΛΠΕ: Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου - Ο Ευθ. Τσοτσορός αναλαμβάνει Πρόεδρος και CEO

ΕΛΠΕ: Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου - Ο Ευθ. Τσοτσορός αναλαμβάνει Πρόεδρος και CEO
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει συγκληθεί για την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»(η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 11 Απριλίου 2018 επιστολή των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον  διορισμό εκ μέρους του των παρακάτω προσώπων ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της:
1.Ευστάθιο Τσοτσορό του Νικολάου
2.Γεώργιο Αλεξόπουλο του Δημητρίου
3.Ιωάννη Ψυχογυιό του Γεωργίου
4.Γεώργιο Γρηγορίου του Κωνσταντίνου
5.Δημήτριο Κοντοφάκα του Νικολάου
6.Βασίλειο Κουνέλη του Νικολάου
7.Λουδοβίκο Κωτσονόπουλο του Νικολάου με την ίδια επιστολή εκφράζεται η επιθυμία ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός να εκλεγεί ως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει συγκληθεί για την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα.   

www.worldenergynews.gr

Eleni Α