Στα τυχερά παιχνίδια επεκτείνεται η Revoil - 'Εκδοση ομολογιακού δανείου

Στα τυχερά παιχνίδια  επεκτείνεται η Revoil - 'Εκδοση ομολογιακού δανείου
Στην τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της προχωρά η Revoil, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωσή, σχεδιάζει την επέκτασή της στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών και στην έκδοσγη ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.
Με ανακοίνωσή της :
Η Εταιρία ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι με την από 22 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Καποδιστρίου 5 στη Βάρη Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης μεταξύ άλλων για την τροποποίηση των άρθρων 4, 10 και 21 του Καταστατικού της.
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007,  παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα συνέλθει στις 20.3.2018.
Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 4, 10 και 21 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής:
(προστίθενται τα εδάφια 1ζ και 1η στο άρθρο 4 περί σκοπού, τροποποιείται το εδάφιο 2δ στο άρθρο 10 περί αρμοδιότητας Γενικής Συνέλευσης και προστίθεται η παράγραφος 4 στο άρθρο 21 περί Εξουσίας – Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου)

Αρθρο 4

Ι.   Σκοποί της Εταιρείας είναι:
……………………..

1 ζ) Η εμπορία, προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρονικής ενέργειας.

1 η) η διαμεσολάβηση και η παροχή εργασιών και εν γένει υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διεξαγωγή, πώληση, οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων.
                                                  
Αρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
………………………….

2δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.                    

…………………………..
                 
Αρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
……………………

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 2 δ), καταργούμενης και κάθε άλλης αντίθετης προς τα ανωτέρω διάταξης.


www.worldenergynews.gr

Eleni Α