Στο «κυνήγι» των ληξιπρόθεσμων οφειλών η ΔΕΗ μέσω εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού της συστήματος

Στο «κυνήγι» των ληξιπρόθεσμων οφειλών η ΔΕΗ μέσω εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού της συστήματος
Ο προϋπολογισμός του έργου αναβάθμισης του συστήματος ανέρχεται στις 762 χιλιάδες ευρώ
Σε αναδιοργάνωση του πληροφοριακού της συστήματος προχωρεί η ΔΕΗ με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται για τον έλεγχο τη διασταύρωση και τη συλλογή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Το έργο της συλλογής των ληξιπροθέσμων που ως γνωστόν φθάνουν τα 2,5 δις ευρώ αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας για την επιβίωση της ΔΕΗ, η οποία ανέθεσε πρόσφατα την υπόθεση σε κοινοπραξία εταιριών.
Παράλληλα προχωρεί σε διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 762.000 ευρώ, για την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος SAP IS -U.
Το σύστημα SAP χρησιμοποιείται από τη ΔΕΗ, μεταξύ άλλων, για τη διασταύρωση των στοιχείων των πελατών, προκειμένου να διαχωρίσει τους εκ συστήματος κακοπληρωτές από εκείνους που όντως αδυνατούν να πληρώσουν τον λογαριασμό.
Έτσι οι αλλαγές που θα γίνουν θα έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου η υποβολή προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 100 Ανθρωπομηνών για την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος SAP IS-U της Εμπορίας για τη ΔΕΗ ΑΕ» θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους ως την 1η Φεβρουαρίου 2018
Σύμφωνα με την προκήρυξη :
•    Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο που θα αναδειχτεί, ώστε αφού θα προηγείται μελέτη-σχεδιασμός  για κάθε τροποποίηση του λειτουργούντος SAP IS-U που προκύπτει από τις  αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου και των επιχειρησιακών διαδικασιών, να ακολουθεί υλοποίηση και τεκμηρίωση της υλοποίησης στο παραγωγικό περιβάλλον. Επίσης  θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στην παραγωγική λειτουργία. Για την παροχή των υπόψη υπηρεσιών θα απαιτηθεί η απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών/προσωπικού του Αναδόχου, που αντιστοιχεί σε εκατό (100) ανθρωπομήνες (ΑΜ) και εκτιμάται, με βάση την σημερινή ροή αναγκών, ότι θα καλύψει ανάγκες για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών περίπου.
•    Bασικό κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης εμπειρίας/προσόντων - τιμής.
•    Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option) να αυξήσει το ποσό των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά ποσοστό 50% ή να το μειώσει κατά 30% σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων καταστεί απαραίτητη η παροχή συμπληρωματικών συναφών υπηρεσιών για την αρτιότητα του έργου.
•    Για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal , με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 01.02.2018  και ώρα 11:00 πμ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση.
Σημειώνεται, τέλος, πως η ισχύς των προσφορών θα είναι 120 ημέρες, ενώ στον διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών) που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ακόμη και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA).

www.worldenergynews.gr