ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

10/10/2017 18:17

Αντιδράσεις των εργαζομένων για την νέα μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται Ένωση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ
Στις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ με τις ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας, την πώληση μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιώτη και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να δρομολογηθούν στο μέλλον στον εργασιακό τομέα αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ.  
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι "οι εξελίξεις είναι βέβαιο ότι αλλάζουν την όλη εικόνα της εταιρίας σε πλείστους τομείς και θέτουν νέα δεδομένα που θα πρέπει πλέον να λαμβάνουμε όλοι πολύ σοβαρά υπόψη μας, ευρισκόμενοι σε διαρκή ετοιμότητα και εγρήγορση.
Στα πλαίσια αυτά, σε μία πρώτη αποτίμηση των εξελίξεων, σημειώνουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία που θα επηρεάζουν πλέον τις εξελίξεις και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ:
Ως γνωστόν το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί μεν πλέον τον βασικό μέτοχο του ΑΔΜΗΕ (μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), πλην όμως πλείστα θέματα και εξελίξεις εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον ιδιώτη – στρατηγικό επενδυτή SGEL, ο οποίος στην πράξη έχει τη δυνατότητα και τα νομικά «όπλα» να καθορίζει τις εξελίξεις. Ενδεικτικά σημειώνουμε:
- Ενώ υπάρχει μια δέσμευση στους τρεις σημερινούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ για χρονική περίοδο 24 μηνών , να μην δύναται να πουλήσει κανείς τους,  τις μετοχές του σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των άλλων, δίνει το δικαίωμα ειδικά στη SGEL σε περίπτωση διαφωνιών και αδιεξόδου στη λήψη αποφάσεων σε Γ.Σ ή Δ.Σ να πωλήσει όλο το μετοχικό της ποσοστό σε τρίτους χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά και χωρίς να πρέπει οι εν λόγω τρίτοι, στους οποίους θα πουλήσει η SGEL, να τηρούν κριτήρια επιλεξιμότητας.
-Μετά τη λήξη των 24 μηνών από την 20η. 6.2017 και για ακόμη δύο χρόνια μετά τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η μέτοχος SGEL έχει το δικαίωμα τηρώντας τη Διαδικασία του δικαιώματος Πρώτης Προσφοράς (right of first offer )να Μεταβιβάσει Μέρος ή όλο το Μετοχικό της Ποσοστό στην Εταιρία σε οποιονδήποτε τρίτο Αγοραστή (ή αγοραστές).
- Εξαίρεση στην παραπάνω περίπτωση συνιστά το γεγονός να έχει επισυμβεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ο Εταιρικός Μετασχηματισμός της Εταιρίας,  ( πχ να εισέρθει η ΑΔΜΗΕ στο χρηματιστήριο ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη  σύμβαση μεταβιβάσεως μετοχών. Σε μια τέτοια περίπτωση η μέτοχος SGEL έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει μέρος ή όλο το Μετοχικό της Ποσοστό σε οποιονδήποτε Τρίτο Αγοραστή, ο οποίος δε θα χρειάζεται να πληροί τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.
-Παρέχεται στην εταιρία-μέτοχο SGEL το δικαίωμα εντός ενός (1) έτους (από την 20η.6.2017) να ζητήσει την είσοδο της εταιρείας ΑΔΜΗΕ στο χρηματιστήριο με δυο τρόπους:   
α) Είτε την απορρόφηση δια συγχώνευσης του ΑΔΜΗΕ από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. (εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από 19.6.2017),  
β) Είτε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.
-Σε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους του Δημοσίου στην Εταιρία (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.) θελήσει να μεταβιβάσει μέρος ή όλο το μετοχικό του ποσοστό στην Εταιρία σε κάποιον τρίτο Αγοραστή, προβλέπεται ότι, η μέτοχος SGEL έχει την εξουσία να μεταβιβάσει και αυτή ίσο ποσοστό μετοχών στον ίδιο αγοραστή. (Δικαίωμα Παρακολούθησης (Tag Along Right).  Δηλαδή ουσιαστικά στην περίπτωση αυτή η SGEL μπορεί να εξαναγκάσει το Δημόσιο να υποχρεώσει τον Τρίτο Αγοραστή να αγοράσει πέραν του πωλούμενου ποσοστού του Δημοσίου και το μετοχικό ποσοστό της SGEL.

>> ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ :

-Στο 9μελές Δ.Σ. προβλέπεται και από το νέο Καταστατικό της εταιρίας ότι συμμετέχει και  ένα (1) μέλος που εκπροσωπεί τους εργαζομένους της Εταιρίας, που προτείνεται από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Η μη εκλογή όμως για οποιαδήποτε αιτία του εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Εξασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα της SGEL να διορίζει 3 μέλη του Δ.Σ. (πρόβλεψη της παρ. 2 του αρ. 11 του καταστατικού, σε συνδυασμό με αρ. 18 παρ.3 ν.2190/1920 για τους μετόχους μειοψηφίας)
-Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας διορίζεται και παύεται από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. - Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο (αρ. 13 παρ.1 καταστατικού).
-Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Εταιρίας διορίζεται και παύεται από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., κατόπιν της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της SGEL. Σημειώνουμε τη διαδικασία που προβλέπεται ότι ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας, η οποία –αν και κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερα αόριστα διατυπωμένη- δίδει και πάλι σημαντικό «προβάδισμα» και ενισχυμένο ρόλο στο μάνατζμεντ στον ιδιώτη μέτοχο μειοψηφίας  .
Εκτός από τις διευθυντικές θέσεις που περιγράφονται παραπάνω και σε άλλα σημεία της Συμφωνίας Μετόχων (SHA), - με προσθήκη της τελευταίας στιγμής - προβλέπεται, ότι  ο Επενδυτής μπορεί να τοποθετήσει έως και τρία (3) άτομα σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας για να συνδράμουν την Εταιρεία στην υλοποίηση των Εργασιών, κυρίως για την παροχή Τεχνικής, Λειτουργικής, Υπηρεσιών Συντήρησης και Διοικητικής υποστήριξης, αλλά θα μπορούσαν επίσης να τοποθετηθούν σε άλλες Υπηρεσίες, όπως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο. (SHA- Κεφάλαιο 8 παρ 13 1.1) (Το εντυπωσιακό εδώ είναι πως η συμφωνία μετόχων προσπαθεί να παρακάμψει το Νόμο για τις προσλήψεις του ΑΔΜΗΕ (ΑΣΕΠ), δίνοντας το δικαίωμα σε ένα μέτοχο μειοψηφίας να προσλαμβάνει υπαλλήλους, ακόμη και ξένης εθνικότητας εκτός ΕΕ και να τους τοποθετεί αυθαίρετα σε οποιαδήποτε στάθμη της ιεραρχίας.)
- Σημειώνουμε επίσης ότι επί των προβλεπόμενων ειδικών –σημαντικών εταιρικών θεμάτων η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Γ.Σ. και Δ.Σ. δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SGEL ή/και πάντως με ιδιαίτερα αυξημένη πλειοψηφία (σε επίπεδο Γ.Σ. το 80% του μετοχικού κεφαλαίου) ή/και με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σε επίπεδο Δ.Σ. (7 από τα 9 μέλη), τα οποία εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του ιδιώτη επενδυτή.
 Ειδικότερα επί των εργασιακών θεμάτων υπάρχει ρητή πρόβλεψη στη σχετική σύμβαση μεταβίβασης μετοχών (αρ. 17) ότι «Οι Μέτοχοι … συμφωνούν ρητά ότι η Εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαγορεύεται κατηγορηματικά να προβεί σε οποιαδήποτε απόλυση προσωπικού για λόγους που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Εταιρίας ή για οποιουσδήποτε άλλους τεχνικούς λόγους ή λόγους αναδιοργάνωσης αυτής για μια περίοδο 3 χρόνων από τη συνομολόγηση του παρόντος SHA (20.6.2017)…. Οι Μέτοχοι … θα εξασφαλίσουν ότι η Εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων σε αυτήν από τους εργασιακούς όρους και προϋποθέσεις (καθεστώς), το οποίο υφίσταται και έχει εφαρμογή στην Εταιρία κατά την ημερομηνία συνομολόγησης του παρόντος sha, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εν λόγω καθεστώτος. Η υποχρέωση αυτή των Μετόχων θα έχει πλήρη ισχύ για μια χρονική περίοδο 3 χρόνων από την υπογραφή του παρόντος sha (20.6.2017).».
Είναι χαρακτηριστική επομένως η πρόβλεψη μίας «περιόδου χάριτος» τριών (3) ετών, πέραν της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία καμία σχετική δέσμευση ως προς τα εργασιακά θέματα.
Το βασικό συμπέρασμα μετά από όλα αυτά είναι ένα: Καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαία η συσπείρωση και η επαγρύπνηση όλων μας.
Το σωματείο μας βρίσκεται από την αρχή και καθημερινά στις επάλξεις για την προστασία και διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Για την ενδυνάμωση λοιπόν της δράση μας, σας καλούμε όλους σε έμπρακτη και ενεργή συμμετοχή  γιατί σ’ αυτό τον  αγώνα  δεν περισσεύει κανένας μας".
 
www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 18:19

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.