Κομισιόν: Οδικός χάρτης για την "πράσινη" οικονομία

Κομισιόν: Οδικός χάρτης για την
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλαβε την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αειφόρο χρηματοδότηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλαβε την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αειφόρο χρηματοδότηση (HLEG), η οποία περιέχει στρατηγικές συστάσεις για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που υποστηρίζει βιώσιμες επενδύσεις.
Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της στρατηγικής της, για τη βιώσιμη χρηματοδότηση βάσει αυτών των συστάσεων.
Η υλοποίηση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποτελεί μια δράση προτεραιότητας του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κεφαλαιαγορές (CMU), καθώς και ένα από τα βασικά βήματα για την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού και της ατζέντας της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χρειάζονται περίπου 180 δισ. ευρώ πρόσθετες επενδύσεις ετησίως.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια για τέτοιες βιώσιμες επενδύσεις.
Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ηγηθεί του παγκόσμιου έργου σε αυτόν τον τομέα και να βοηθήσει τους επενδυτές που έχουν συνείδηση της βιωσιμότητας να επιλέξουν κατάλληλα έργα και εταιρείες.
Η σημερινή τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, χαράζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομικής πολιτικής.
Η έκθεση προτείνει:

- ένα σύστημα αξιολόγησης ή «ταξινόμησης», προκειμένου να δοθεί σαφήνεια της αγοράς σε ότι είναι «βιώσιμο»,

- διευκρινίζει τα καθήκοντα των επενδυτών όσον αφορά την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος

- βελτιώνει την ενημέρωση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα στη λήψη αποφάσεων

- ένα σήμα της ΕΕ για τα πράσινα επενδυτικά κεφάλαια

- καθιστά τη αειφορία μέρος των εντολών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΣΟΛ)

- ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για τα πράσινα ομόλογα.

Η έκθεση της ομάδας θα αποτελέσει τη βάση του συνολικού σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που θα υποβάλει τις επόμενες εβδομάδες.
Τόσο τα πορίσματα της έκθεσης όσο και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής θα συζητηθούν σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις 22 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες.Πηγή: www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

Eleni Α