Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από την Grimaldi

Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από την Grimaldi
Στην αγορά 2.628 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών προχώρησε η Grimaldi Euromed.
Στηνανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:"Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 11/12/2017 σε αγορά 2.628 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας ευρώ 6.307,20.
H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007  (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

www.worldenergynews.gr

panagiotis