Περιορίσθηκαν οι ζημιές της Diana Containerships το τρίτο τρίμηνο

Περιορίσθηκαν οι ζημιές της Diana Containerships το τρίτο τρίμηνο
Τα καθαρά κέρδη για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 20,4 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με καθαρή ζημία ύψους 140,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2016.
Η Diana Containerships Inc. ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανακοίνωσε στις 17/11 καθαρή ζημία ύψους 8,7 εκατ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο 2017, έναντι καθαρής ζημίας ύψους 126,8 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2016.
Η ζημιά για το τρίτο τρίμηνο του 2016 αντικατόπτριζε το αποτέλεσμα των εξόδων απομείωσης για επτά από τα πλοία της εταιρείας.
Τα έσοδα από τη χρονοναύλωση μείον τις αποσβέσεις των προπληρωμένων χρεωστικών εσόδων, ήταν 6,7 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2017, έναντι 8,0 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2016, κυρίως λόγω της πώλησης των πλοίων Angeles τον Νοέμβριο του 2016 και του Doukato τον Ιούνιο του 2017.
Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εσόδων από τη βελτίωση της χρήσης του στόλου της Εταιρείας και τη μείωση των ημερών εκτός έδρας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.
Τα καθαρά κέρδη για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 20,4 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με καθαρή ζημία ύψους 140,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2016.
Το καθαρό κέρδος για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 αντανακλούσε κέρδος (off), που προέκυψε από τη συμφωνία διακανονισμού για την εξασφάλιση δανειακής διευκόλυνσης με την Royal Bank of Scotland plc ("RBS"), η οποία υπεγράφη στις 30 Ιουνίου 2017.
Το συγκεκριμένο κέρδος, χωρίς τα σχετικά έξοδα, ανήλθε σε 42,2 εκατ. δολάρια .
Η ζημιά για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 αντικατόπτριζε το αποτέλεσμα των εξόδων απομείωσης για επτά από τα πλοία της Εταιρείας.
Τα έσοδα από τη χρονοναύλωση μείον τις αποσβέσεις των προπληρωμένων χρεωγράφων, για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ανήλθαν σε 16,0 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2016 .

www.worldenergynews.gr

panagiotis