Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών δημιουργεί το ΥΠΕΝ – Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών δημιουργεί το ΥΠΕΝ – Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή των επιχειρήσεων του κλάδου στο Μητρώο γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους, ενώ αυτή θα είναι προαιρετική 

Δύο χρόνια μετά την ψήφιση από τη Βουλή του Ν.4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η σχετική κοινοτική οδηγία, υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη απόφαση με την οποία δημιουργείται Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν κομβικό ρόλο για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων και προγραμμάτων όπως το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
Με την υπουργική απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που παρέχονται από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.
Επίσης καθορίζεται το περιεχόμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και ορίζεται η Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρησή του, ενώ θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας, στον οποίο αναφέρονται οι αρχές και τις δεσμεύσεις τις οποίες τηρούν οι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Μητρώo επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται κατόπιν αιτήσεως και είναι προαιρετική. 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι ενεργειακές υπηρεσίες αφορούν σε:
α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτισμού και μεταφορικών μέσων,
β) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,
γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,
δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ.
Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου ΕΕΥ είναι η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
•    Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.escoregistry.gr).
•    Υποβολή από την επιχείρηση προς στην Αρμόδια Υπηρεσία έντυπης αίτησης, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο), συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
•    Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία.
•    Έκδοση βεβαίωσης από την Αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Μητρώο ΕΕΥ.
Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο επιχειρήσεων προβλέπεται ότι θα:
•    Χρησιμοποιούν προσωπικό με επαρκή εμπειρία σε Ενεργειακές Υπηρεσίες
•    Χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και στις συμβάσεις/ΣΕΑ
•    Εφόσον παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ, ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα προτύπων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr
•    Τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δεσμεύσεις σχετικά με την τεχνολογία που εφαρμόζουν και τη διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει
•    Προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
•    Αναφέρουν ρητά το είδος των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ίδιες, καθώς και αυτές που αναθέτουν σε τρίτους
•    Αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολαβίας, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των υπεργολάβων στον Τελικό Καταναλωτή
•    Γνωρίζουν και συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό καθεστώς, καθώς και με τους αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης
•    Παρουσιάζουν στον τελικό καταναλωτή με διαφανή τρόπο τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της σύμβασης
•    Παρέχουν στον Τελικό Καταναλωτή οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της σύμβασης/ ΣΕΑ
•    Εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης/ ΣΕΑ και τις αναπροσαρμογές τους με σαφή και διαφανή τρόπο.

www.worldenergynews.gr