Χρηματοδότηση 6,7 εκατ. ευρώ για δημοτικό έργο τηλεθέρμανσης στο Αμύνταιο

Χρηματοδότηση 6,7 εκατ. ευρώ για δημοτικό έργο τηλεθέρμανσης στο Αμύνταιο

Θα κατασκευαστεί μονάδα με καύσιμο βιομάζα που θα καλύπτει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης της περιοχής

Ποσό 6,7 εκατ. ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, από τα 12,5 εκατ. του συνολικού κόστους επένδυσης, εξασφάλισε η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) για την κατασκευή μίας μονάδας με καύσιμο βιομάζα, που προορίζεται να καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου και των οικισμών Φιλώτα και Λεβαίας.
Η κατασκευή της μονάδας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ)  στις 14 Μαΐου, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ (Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ), Ευγενίας Φωτονιάτα.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης, το οποίο αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ).  
Η μονάδα θα αποτελείται από δύο λέβητες καύσεως βιομάζας ισχύος 15 MW έκαστη, με διαθέσιμο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος.
Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί.
Οι λέβητες θα στεγαστούν σε κατάλληλο κτήριο.
Θα υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την τοποθέτηση των σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες, χώροι βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στεγασμένοι χώροι εναπόθεσης της βιομάζας. 

Επένδυση και από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Το σύστημα τηλεθέρμανσης τροφοδοτείται από τους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ στο Αμύνταιο.
Ωστόσο, η ανάγκη υποκατάστασής του προέκυψε από την πρόβλεψη για απόσυρση των δύο μονάδων, στις αρχές του 2019 το αργότερο.
Όπως είναι γνωστό, από τις αρχές του 2016 οι δύο μονάδες έχουν περιέλθει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών.
Έτσι, με δεδομένο ότι η υποδομή της τηλεθέρμανσης του Αμύνταιου δεν διαθέτει εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης, η πρόωρη απόσυρση των συμπαραγωγικών μονάδων του Αμυνταίου συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τροφοδότησης, δηλαδή τη μη λειτουργικότητα του δικτύου της τηλεθέρμανσης.
Για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης του Αμυνταίου, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχεδιάζει την κατασκευή μίας μονάδας βιομάζας στον ΑΗΣ.
Η εγκατάσταση της θυγατρικής της ΔΕΗ θα έχει θερμική ισχύ 45 MW και ηλεκτρική 25 MW, ενώ θα είναι η μεγαλύτερη ανάλογη υποδομή στη χώρα μας.
Έτσι, το έργο της ΔΕΤΕΠΑ θα αναλάβει ρόλο εφεδρείας, τροφοδοτώντας το δίκτυο τηλεθέρμανσης όταν ο σταθμός της ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης ή εξαιτίας βλάβης.

www.worldenergynews.gr