Με νέο σύστημα από το 2021 η διασφάλιση των εσόδων του ΕΛΑΠΕ – Τι προβλέπει το μνημόνιο για ΠΧΕΦΕΛ και ΕΤΜΕΑΡ

Με νέο σύστημα από το 2021 η διασφάλιση των εσόδων του ΕΛΑΠΕ – Τι προβλέπει το μνημόνιο για ΠΧΕΦΕΛ και ΕΤΜΕΑΡ

Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον έσοδα, τότε αυτά θα προκύψουν από αύξηση των εισροών του Λογαριασμού, μεταξύ των οποίων και από την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ

Σαφές χρονοδιάγραμμα σταδιακής μείωσης της χρέωσης προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) ώστε να εξαλειφθεί στο τέλος του 2020, αλλά και δέσμευση για διατήρηση της ισορροπίας του λογαριασμού των ΑΠΕ στο διηνεκές, προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο που προέκυψε μετά την τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.
Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, από το 2021 εφόσον διαπιστωθεί εκ νέου έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.   
Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο Μνημόνιο για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ (δηλαδή του τέλους υπέρ των ΑΠΕ που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους ρεύματος) ως λύση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου ελλείμματος στο λογαριασμό ΑΠΕ.
Η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που ζητούσαν οι Θεσμοί για την κάλυψη του λογαριασμού των ΑΠΕ και θα σήμαινε άμεση αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος, αποτελούσε το μόνιμο σημείο τριβής με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος πέτυχε μεν να απομακρύνει χρονικά αυτό το ενδεχόμενο όχι όμως και να το εξαλείψει.
Συγκεκριμένα το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ότι η χώρα αναλαμβάνει τη δέσμευση ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ να παραμένει βιώσιμος, διατηρώντας ένα μαξιλάρι ασφαλείας 70 εκατ. ευρώ, ότι το ΠΧΕΦΕΛ θα καταργηθεί σταδιακά ως το τέλος του 2020 και ότι από το 2021, αν χρειαστεί επιπλέον έσοδα, τότε αυτά θα προκύψουν από αύξηση των εισροών του Λογαριασμού, μεταξύ των οποίων και της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ.
Πάντως επί του παρόντος λόγω του μεγάλου πλεονάσματος που συγκέντρωσε ο Λογαριασμός εξ’ αιτίας της χρέωσης προμηθευτή, δεν φαίνεται ότι θα χρειαστεί να αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ.

Αναμόρφωση του συστήματος εσόδων

Αξίζει να αναφερθεί ότι το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ακόμη ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο σχήμα εσόδων για τις ΑΠΕ, το οποίο θα γίνει λειτουργικό το 2021 και θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ενέργεια και το Περιβάλλον.
Το αναμορφωμένο σχήμα και τα όποια πρόσθετα έσοδα θα αρχίσουν να τρέχουν από τον Ιανουάριο του 2021, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο λογαριασμός των ΑΠΕ παραμένει σε ισορροπία και βιώσιμος στο μέλλον.
Το αναμορφωμένο σχήμα για τις ΑΠΕ επί της ουσίας θα προσαρμόζει τη λειτουργία των νέων σταθμών ΑΠΕ που θα εισάγονται στο σύστημα στις αρχές του Target Model, δηλαδή δεν θα προβλέπει καμίας μορφής επιδότηση.
Πάντως μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στο σύστημα επιπλέον 2.400 MW ΑΠΕ, οι οποίες θα εγκατασταθούν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και θα πληρώνονται με βάση το σύστημα του feed in premium.
Αναλυτικά για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2020 το Μνημόνιο προβλέπει ότι η χρέωση των προμηθευτών (ΠΧΕΦΕΛ), από 1ης Ιανουαρίου 2019 θα μειωθεί κατά 50% επί της συνολικής χρέωσης, κατά επιπλέον 30% από 1ης Ιανουαρίου 2020 και θα καταργηθεί πλήρως ως το τέλος του 2020.
Για τη διατήρηση της ισορροπίας στον Λογαριασμό των ΑΠΕ και τη διασφάλιση ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί έλλειμμα, το μνημόνιο προβλέπει:
•    Το 65% τουλάχιστον των εσόδων από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής CO2 θα διοχετευτούν στον Λογαριασμό το 2019 και το 2020.
•    Δέσμευση διατήρησης ενός αποθεματικού ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ στον Λογαριασμό.
•    Εάν υπάρχει πλεόνασμα του Λογαριασμού πέραν του αποθεματικού ασφαλείας θα διατεθεί για τη μείωση της χρέωσης προμήθειας, του ΠΧΕΦΕΛ, μέχρι την πλήρη κατάργησή του.
•    Εάν εκ νέου προκύψει έλλειμμα στον Λογαριασμό, τότε τα άλλα έσοδα του ΕΛΑΠΕ , συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΜΕΑΡ θα πρέπει να αυξηθούν.
•    Επιπλέον, οι αρχές δεσμεύονται ότι θα διατηρούν ισοσκελισμένο τον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ, και θα ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ΕΕ. 

www.worldenergynews.gr