Τιτάν:έκδοση 7ετούς ομολόγου για εξαγορά από του κατόχους των εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουλίου 2019

Τιτάν:έκδοση 7ετούς ομολόγου για  εξαγορά από του κατόχους των εγγυημένων ομολογιών λήξης  Ιουλίου 2019
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εκδότρια στους κατόχους σε μετρητά, ποσού ευρώ  1,060.50 ανά 1000.00 ευρώ ονομαστικής αξίας πλέον δεδουλευμένων τόκων
Η  TITAN GLOBAL FINANCE PLC ( η «Εκδότρια»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών που εξέδωσε τον Ιούλιο του 2014, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ,  συνολικού ποσού εκδόσεως Ευρώ 300,000,000 και τρέχοντος υπολοίπου Ευρώ 287,170,000, με τοκομερίδιο 4.25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019 (οι «Υφιστάμενες  Ομολογίες»).
Η πρόταση αφορά στο σύνολο  ή μέρος των Υφισταμένων Ομολογιών πριν την ως άνω λήξη τους ( η «Πρόταση Εξαγοράς»).
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εκδότρια στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού ευρώ  1,060.50 ανά 1000.00 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής και ημερομηνία καταβολής μέχρι την  16η Νοεμβρίου 2017, ή τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία που θα  αποφασιστεί από την Εκδότρια σύμφωνα με τους όρους και  υπό τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο που θα είναι διαθέσιμο για τους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.
Η πρόταση εξαγοράς προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση νέων ομολογιών, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εκδότρια, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ποσού 250,000,000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας.
Για την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών  ακολουθεί ειδική ανακοίνωση.  
Οι Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A. και  HSBC Bank plc θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers)  και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

www.worldenergynews.gr

panagiotis